Jordi Pina

Jordi Galves
Extrem dret (54) Ai, que pelut Jordi Galves
José Antich
Editorial Quins senyors advocats! José Antich