Per enfortir el sistema públic de salut de Catalunya cal invertir en els pròxims cinc anys 5.000 milions d'euros. Aquesta és la principal demanda de l'informe  30+ que el comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut ha lliurat avui al president de la Generalitat, Quim Torra

El coordinador del comitè i cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ha presentat el document juntament amb la directora assistencial del Institut Català de la Salut (ICS), Yolanda Lejardi, i el gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues del Llobregat (Barcelona), Manel del Castell, que ha precisat que la proposta de l'increment del finançament està basada en un llibre de l'economista i professor Guillem López Casasnovas. "Aquest augment ens posaria en una despesa per habitant similar al del nostre entorn europeu. Creiem que el que es proposa és raonable, no serà senzill, però creiem que és necessari", ha afegit Castells.

Guió de mesures necessàries

Trilla ha destacat que esperava que el document elaborat pels 30 experts  "serveixi de guió" per aplicar les mesures necessàries i que "persisteixi en el temps, independentment dels governs".

Reunió de Quim Torra amb el Comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut Ruben Moreno

Reunió al Palau de la Generalitat del comitè d'experts per a la transformació del sistema públic de salut / Ruben Moreno

 

L'informe, que recull 30 mesures de millora del sistema sanitari dividides en vuit blocs i ara una comissió interdepartamental serà l'encarregada d'avaluar-la. Les 30 mesures que proposa el comitè d'experts són les següents:

Finançament suficient

1. Millorar el finançament públic del sistema sanitari català, augmentant en 5.000 milions d’euros el pressupost en els propers cinc anys.

2. Revisar i adequar el paper de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), dotant-la de capacitat decisòria i dimensionant-la per exercir la seva funció, per tal que lideri els aspectes relacionats amb l’avaluació en salut i promogui la presa de decisions basada en l’evidència.

3. Replantejar els esquemes d’avaluació, finançament i pagament de la innovació farmacèutica d’alt impacte.

Salut pública sòlida

4. Desplegar l’Agència de Salut Pública de Catalunya, dotant-la de personalitat jurídica pròpia, òrgans de direcció professionalitzats i autonomia de gestió per exercir amb eficàcia les seves funcions de coordinació de totes les polítiques de Salut Pública.

5. Establir un model de vigilància i intel·ligència epidemiològica amb informació a temps real que permeti estar preparats per a les emergències de salut pública.

6. Potenciar les intervencions interdepartamentals de “salut a totes les polítiques” (salut, educació, economia, habitatge, urbanisme, medi ambient, ocupació, etc.), abordant la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia amb una visió global.

Modernització de la gestió dels centres

7. Reformular la contractació i governança de les institucions amb visió territorial.

8. Disposar d’un contracte entre el CatSalut i els proveïdors que sigui prospectiu, triennal, objectiu, transparent i amb les mateixes regles per a tots els proveïdors.

9. Modificar el model existent d’assignació econòmica als centres potenciant el pagament per resultats.

10. Crear un instrument de gestió específic per als centres sanitaris (organisme públic sanitari) dotat de personalitat jurídica pròpia i autonomia de gestió econòmico-financera i de recursos humans plena.

11. Dotar els equips d’atenció primària d’autonomia en la gestió dels recursos humans i materials.

12. Implementar un model de pagament de l’atenció primària vinculat al nombre de ciutadans assignat, a la capacitat de resolució i als resultats en salut.

Model assistencial integrat

13.  Assegurar una atenció integrada per a persones amb necessitats sanitàries i socials complexes, a través de la integració dels Departaments de Salut i d’Afers Socials i Famílies.

14. Garantir el continuum assistencial integrant els diferents nivells d’atenció i establint processos transversals.

15. Garantir l’atenció al domicili a les persones amb situació de dependència i cronicitat, amb la coordinació de l’atenció primària i els altres recursos sanitaris i socials, potenciant el rol de la infermeria familiar i comunitària.

16. Integrar els equips sanitaris dels centres residencials amb els Equips d’Atenció Primària.

17. Promoure la gestió clínica basada en el valor en tots els proveïdors del SISCAT.

18. Implantar un sistema d’adequació de la prescripció a la persona i al seu diagnòstic situacional: les seves capacitats i càrregues, els seus valors i preferències, el seu grau d’autonomia i fragilitat i l’existència d’alternatives no farmacològiques, en un entorn de decisió compartida.

Lideratge professional

19. Millorar les condicions laborals dels professionals sanitaris.

20. Implementar en tot el sistema de salut –públic i privat– el Desenvolupament Professional Continu (DPC) com element de garantia social de la competència professional.

21. Equiparar les dotacions de professionals als estàndards europeus per tal de donar resposta a la manca de professionals en determinades àrees i introduir nous rols professionals.

22. Atorgar als professionals la capacitat de gestionar i organitzar la pròpia feina, en el marc de l’organització, responent a criteris de responsabilitat professional i ètica, equitat i sostenibilitat.

23. Fer evolucionar la formació universitària i especialitzada per tal de garantir l’adquisició dels coneixements, competències, habilitats, actituds i valors propis de l’exercici de les professions sanitàries.

Participació ciutadana

24. Sistematitzar la presa de decisions compartides en salut i en malaltia.

25. Incorporar la perspectiva de la ciutadania en la millora dels serveis assistencials.

Recerca i innovació competitives

26. Transformar la recerca i la innovació en salut cap a un model més eficient, competitiu i sostenible.

27. Potenciar el paper de la societat civil en les polítiques de recerca.

28. Accelerar la participació del professional sanitari en els processos de transferència tecnològica.

Transformació digital

29. Potenciar i accelerar l’estratègia de salut digital a través de l’apoderament digital del ciutadà.

30. Apostar de manera decidida per la salut digital com a eina per contribuir a reforçar el treball dels equips assistencials i la millora dels resultats en salut.