La Generalitat ha rebut 467 milions d'euros del govern espanyol per posar en marxa l'ajut al lloguer per a joves del 2022. Es tracta d'un bo de lloguer jove per facilitar l'accés a l'habitatge de les persones menors de 35 anys. La mesura no està exempta de polèmica, entre altres coses perquè l'ordre de sol·licitud és l'únic factor que marcarà qui s’endú l’ajut i qui no. Aleshores, cal estar preparat per quan arribi l'hora de la veritat: el termini per presentar la sol·licitud s'inicia el dia 8 de juny a les 9.00 hores i finalitza el dia 17 de juny a les 17.00 hores. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dimecres la convocatòria, de manera que ja es poden resoldre tots els dubtes al voltant d'aquesta ajuda. Aquí us oferim una guia per resoldre qüestions com qui pot demanar la nova ajuda al lloguer per joves de la Generalitat o com se sol·licita.

🏠 Oberta la convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves 

🔑 Les 6 claus que has de saber per demanar l’ajut al lloguer per a joves 2022

Qui pot demanar la nova ajuda al lloguer de la Generalitat?

En resum, l'ajuda està dirigida a les persones d'entre 18 i 35 anys que resideixen a Catalunya, amb empadronament a l'habitatge, que són titulars del contracte de lloguer, que treballen i que no superen el límit d'ingressos establerts: 24.301,57 euros anuals. Així doncs, el Departament de Drets Socials especifica que els "beneficiaris" són aquells individus que "siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i compleixin els requisits de la convocatòria". Però, quins són els requisits?

Requisits per demanar l'ajut al lloguer per joves 2022

Com havíem dit, el primer dels requisits és "estar empadronat a l'habitatge". Quedi clar, però, que "no s'accepten contractes de lloguer o cessió d'ús entre persones que tinguin parentiu". Alhora, s'estableixen uns ingressos anuals màxims: iguals o inferiors a 2,83 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC), si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l'IRSC, si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2021; i igual o inferiors a 3,05 vegades l'IRSC, si els ingressos corresponen a l'exercici de l'any 2022. 

Ajut lloguer joves catalunya requisits - Maria López Moya
Requisits per accedir al les ajudes al lloguer jove / Infografia: Maria López Moya

La cosa no s'acaba aquí, ja que també hi ha un preu màxim del lloguer o cessió d'ús. Per una banda, en el cas dels habitatges: a l'Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental), 900 euros; la resta de la demarcació de Barcelona i a la demarcació de Girona, 650 euros; i a les demarcacions de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, 600 euros. Per una altra, en el cas de les habitacions: a l'Àmbit Metropolità de Barcelona, 450 euros; a la resta de la demarcació de Barcelona i a la demarcació de Girona, 350 euros; i a les demarcacions de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, 300 euros.

Quin és l'import del bo de lloguer jove?

Les persones sol·licitants poden rebre un import mensual de fins a 250 euros, "amb el límit de l'import mensual de la renda o del preu de cessió". El Departament de Drets Socials també precisa que "si hi ha més d'un beneficiari en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar l'import mensual del lloguer o del preu de cessió". En aquest cas, "en minorarà en la proporció corresponent". La subvenció s'atorga per un termini màxim de dos anys. D'aquesta manera, l'import de la subvenció serà per les mensualitats del gener de 2022 a desembre del 2023, per a contractes anteriors a l'1 de gener del 2022. Per a contractes signats entre l’1 de gener de 2022 i la data que finalitzi el termini de presentar sol·licituds, la subvenció serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte i aquell en què finalitzi el termini de dos anys pel qual s’ha concedit la subvenció, computat des d’aquella data.

Com es demana l'ajut?

Preferentment, la sol·licitud s'ha de fer en línia, mitjançant el lloc web de tràmits de la Generalitat. Així mateix, les persones poden adreçar-se "presencialment" a les oficines locals d'habitatge o a les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social, a la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge en els casos d'habitatges gestionats per administracions i empreses públiques. "I si necessites suport tècnic o acompanyament, pots anar a les oficines joves de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, on t'ajudarem amb els tràmits", afegeix Drets Socials en un vídeo.

Quina documentació cal per demanar l'ajuda de la Generalitat?

El Departament també ha compartit quina és la "documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l’Administració pugui fer la consulta - marcats amb (*)":

 • Documents Identitat:
 • (*) Document nacional d’identitat vigent (DNI)
 • Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la UE vigent.
 • (*) Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d’identitat d’estranger (TIE)
 • (*) Certificat de convivència
 • Justificant ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral, segons els casos i les excepcions indicades a les bases de la convocatòria, caldrà acreditar-los aportant la Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (2020) (*), Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (2020) (*), Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria (2021) o bé contracte de treball amb totes les nòmines rebudes fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • (*) Informe de vida laboral emès per la TGSS relatiu a la persona sol·licitant i totes les persones en edat laboral que formes part de la unitat de convivència.
 • Llibre de família, si s’escau.
 • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
 • Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any 2022, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.
 • (*) Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC)

 

Davant de qualsevol altre dubte, el Departament de Drets Socials ha habilitat un lloc web amb preguntes freqüents sobre el bo jove de lloguer.