Els joves de Catalunya que tenen entre 18 i 35 anys poden demanar des d’aquest dimecres l’ajut per al lloguer. Es tracta del Bo de Lloguer Jove, una subvenció que té com a objectiu “facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics”. El termini per formalitzar aquesta sol·licitud comença a les 9.00 hores d’aquest dimecres 8 de juny i finalitza el proper divendres 17 de juny a les 17.00 hores. La dotació pressupostària de la qual disposa Catalunya per a aquests ajuts és de 58 milions d’euros, amb un import de 29.000.000 euros per aquest any 2022 i, l’altra meitat, per al 2023. Partint d’aquests recursos econòmics, les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb la documentació conjunta i correcta, fins que s’exhaureixi tota la partida pressupostària. Així doncs, la rapidesa és el factor que determinarà i marcarà la concessió d’aquest bo entre les persones sol·licitants. A continuació, t’expliquem qui es pot acollir a aquest ajut, com es pot demanar i els requisits que cal complir:

🏠 Ajut al lloguer per a joves 2022: qui pot demanar la nova ajuda de la Generalitat?

🔑 Les 6 claus que has de saber per demanar l’ajut al lloguer per a joves 2022

A qui va dirigit l’ajut al lloguer?

El Bo de Lloguer Jove va destinat a les persones joves de 18 a 35 anys que resideixen a Catalunya i que són titulars d'un contracte de lloguer, habitació o en règim de cessió d'ús que sigui el seu domicili habitual i permanent al territori català. Així doncs, els beneficiaris d'aquesta ajuda també han d'estar empadronats a l'habitatge del qual figuren en qualitat de persona arrendatària o bé cessionària. Per poder-s'hi acollir, han de treballar i no superar el límit d'ingressos establerts, que és de 24.301 euros anuals. També poden presentar la seva sol·licitud aquelles persones que tinguin 35 anys en el moment de fer-la i compleixin amb els requisits de la convocatòria.

Requisits per demanar l’ajut al lloguer per a joves

A banda de tenir l'edat d'entre 18 i 35 anys i que l'habitatge o habitació arrendada o cedida sigui la residència habitual i permanent d'aquesta persona (que ha d'estar empadronada en l'immoble en qüestió), s'ha de disposar d'una "font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals" que siguin iguals o inferiors a 2,83 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC) si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l'IRSC si els ingressos estan vinculats a l'any 2021, i iguals o inferiors a 3,05 vegades l'IRSC si els ingressos estan relacionats amb l'exercici fiscal 2022. L'indicador de renda de suficiència està fixat en 7.967,73 euros per als anys 2020, 2021 i 2022.

Altrament, cal estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud, que aquests rebuts es liquidin a través de transferències bancàries, domiciliació bancària, ingressos en compte corrent, Bizum o una factura emesa per l'administrador/a de la finca amb la identificació del pagador/a, la identificació de la persona que es beneficiï del pagament i la quota mensual establerta. Per poder rebre l'ajuda, també caldrà tenir domiciliat el cobrament d'aquesta subvenció en una entitat financera. Per a més inri, també s'especifica que els beneficiaris han de complir les obligacions tributàries amb la Generalitat, l'Estat i la Seguretat Social.

Encara des del punt de vista dels requisits econòmics, les bases reguladores del Bo de Lloguer Jove assenyalen que, per poder sol·licitar aquesta subvenció, és necessari no superar el preu màxim del lloguer o cessió d'ús dels imports fixats en les diferents zones geogràfiques:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros; 450 euros en el cas de les habitacions
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros; 350 euros en el cas de les habitacions
 • Demarcació de Girona: 650 euros; 350 euros en el cas de les habitacions
 • Demarcacions de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre: 600 euros; 300 euros en el cas de les habitacions

En canvi, aquelles persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge arrendat o cedit que tingui parentiu per vincle de matrimoni o qualsevol altra relació anàloga, ja sigui per consanguinitat, adopció o afinitat fins a segon grau, amb els arrendadors o cedent de l'habitatge, no podran ser beneficiàries d'aquest bo. Tampoc ho podran ser els arrendataris o cessionaris d'habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, directament o a través d'altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

Quina documentació cal presentar per demanar l’ajut?

Per poder tramitar i formalitzar la sol·licitud de l'ajuda de manera adequada, cal presentar la següent documentació que serveixi per acreditar que es compleixen els requisits de la convocatòria. Els marcats amb asterisc (*) són aquells que l'administració pot consultar i, per tant, no és indispensable aportar-ho, tot i que l'òrgan competent els pot demanar per fer comprovacions:

 • Document Nacional d'Identitat vigent *
 • Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la UE
 • Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d'identitat d'estranger *
 • Certificat de convivència *
 • Justificant d'ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Es pot fer amb la Declaració de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques *, el certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de 2020 *, el certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de 2021 * o el contracte de treball amb totes les nòmines rebudes fins a la data de presentació de la sol·licitud
 • Informe de vida laboral del sol·licitant i de les persones en edat laboral que formin part de la unitat de convivència *
 • Llibre de família, si s'escau
 • Contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació amb el nom de la persona sol·licitant
 • Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió de l'any 2022 que s'hagin pagat fins a la data de presentació de la sol·licitud
 • Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s'ha d'ingressar l'ajut
 • Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Agència Tributària de Catalunya *

Com i on puc presentar la sol·licitud del bo lloguer jove?

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva, de manera que s'atorgaran en funció de l'ordre d'entrada corresponent i fins que s'esgoti la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts. El termini s'obre aquest dimecres 8 de juny a les 9.00 hores i, de manera preferent, aquest tràmit s'ha de fer en línia a través de la pàgina web de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Per poder fer aquest procediment telemàtic, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha habilitat un manual de suport per omplir el formulari de sol·licitud electrònica. Les alternatives són la presentació presencial de la sol·licitud a les oficines locals d'habitatge o a les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social, a la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge en els casos d'habitatges gestionats per administracions i empreses públiques. També hi ha la possibilitat de comptar amb el suport de les oficines joves de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, que ajudaran a fer els tràmits.

Quan sabré si em concedeixen l’ajut? Quin import rebré?

La quantia de l'ajuda del Bo de Lloguer Jove és de 250 euros al mes, amb el límit de l'import mensual de la renda o del preu de cessió. En el supòsit que hi hagi més d'un beneficiari en un mateix habitatge, la suma de les subvencions que es concedeixin no podran ser superiors a la quantitat mensual de lloguer o del preu de cessió. Si es dona aquesta circumstància, es minorarà la quantia en la proporció adient. Cal destacar que aquesta subvenció s'atorga per un termini màxim de 2 anys. En relació amb els contractes signats anteriors a l'1 de gener de 2022, aquest import es concedirà per les mensualitats de gener de 2022 a desembre de 2023. En el cas d'aquells contractes datats entre l'1 de gener de 2022 i la data de finalització de presentació de sol·licituds —el 17 de juny—, la subvenció anirà entre les mensualitats que hi hagi entre el mes posterior a la data de vigència del contracte i aquell en què finalitzi el període de dos anys pel qual s'ha atorgat el bo. Els sol·licitants coneixeran si se'ls concedeix aquesta subvenció en un termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria. Si ha transcorregut aquest període i no s'ha rebut cap notificació al respecte, la sol·licitud s'entén rebutjada per silenci administratiu.