El 8 de juny s’obre la convocatòria per demanar l'ajut al lloguer per a joves 2022. Enguany, tan sols el podran rebre 10.000 persones perquè els requisits són molt específics i la convocatòria ha estat envoltada de molta polèmica i grans interrogants, i la Generalitat serà qui s’encarregui de la gestió. On es pot demanar? Qui se’n pot beneficiar? Quins són els requisits? Quants diners es poden obtenir? T’expliquem totes les claus per demanar l’ajuda a lloguer.
 

📝 Guia per demanar l'ajut al lloguer per a joves 2022: qui pot demanar la nova ajuda de la Generalitat?
 

🔑 Oberta la convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves

Qui pot demanar l’ajut al lloguer per a joves?

 • Ho poden fer totes les persones d'entre 18 i 35 anys (inclosos) residents a Catalunya
 • Han de ser titulars del contracte de lloguer, habitació i/o cessió d'ús
 • Han de viure de manera habitual a l’habitatge

Quins són els requisits?

 • Estar empadronat a l'habitatge
 • Que el contracte de lloguer o cessió d'ús no sigui entre persones que tinguin parentiu
 • Els ingressos anuals dels demandants han de ser iguals o inferiors a 2,83 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC), si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l'IRSC, si els ingressos corresponen a l'exercici fiscal de l'any 2021; i igual o inferiors a 3,05 vegades l'IRSC, si els ingressos corresponen a l'exercici de l'any 2022. 

Quin és el preu màxim del lloguer per demanar l’ajut per a joves?

Per demanar l’ajut, el preu del lloguer no pot superar el topall marcat en cada territori.

 • Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental: 900 euros en cas d’un habitatge i 450 en cas d’una habitació
 • La resta de demarcació de Barcelona i demarcació de Girona: 650 euros en cas d’un habitatge i 350 en cas d’una habitació
 • Demarcacions de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre: 600 euros en cas d’un habitatge i 300 en cas d’una habitació

Quants diners pots aconseguir amb el bo jove d'ajut al lloguer i fins quan?

 • Fins a 250 euros, amb el límit de l'import mensual de la renda o del preu de cessió. 
 • Si hi ha més d'un beneficiari en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar l'import mensual del lloguer
 • L’ajut es donarà per un termini màxim de dos anys. En cas que el contracte finalitzi abans, la subvenció serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte.

Quan i on es pot demanar l'ajut al lloguer per a joves? 

 • El termini per presentar la sol·licitud s'inicia el dia 8 de juny a les 9.00 hores i finalitza el dia 17 de juny a les 17.00 hores. Però, atenció, perquè cal ser molt ràpids. Els qui s’enduran els ajuts seran els qui entrin abans les sol·licituds.
 • La sol·licitud es pot fer a través d’Internet al lloc web de tràmits de la Generalitat o presencialment a les oficines locals d'habitatge o a les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social, a la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge en els casos d'habitatges gestionats per administracions i empreses públiques. Això sí, es recomana fer-ho a través d’Internet per ser més ràpids. 

Quins documents s’han de presentar per sol·licitar l'ajuda al lloguer per a joves?

Aquest és el llistat de documents per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l’Administració pugui fer la consulta, marcats amb (*)":

 • Documents Identitat: Document nacional d’identitat vigent (DNI), certificat de registre de ciutadans de la UE vigent en cas de ser estranger comunitari o NIE i targeta d’identitat d’estranger (TIE) en cas de ser estranger no comunitaris: NIE i targeta d’identitat d’estranger (TIE)

 • (*) Certificat de convivència

 • Justificant ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral, segons els casos i les excepcions indicades a les bases de la convocatòria, caldrà acreditar-los aportant la Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (2020) (*), Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (2020) (*), Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria (2021) o bé contracte de treball amb totes les nòmines rebudes fins a la data de presentació de la sol·licitud.

 • (*) Informe de vida laboral emès per la TGSS relatiu a la persona sol·licitant i totes les persones en edat laboral que formes part de la unitat de convivència.

 • Llibre de família, si s’escau.

 • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.

 • Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any 2022, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.

 • Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

 • (*) Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC)