Després d'arribar a un acord programàtic per un govern de coalició i investir un president, arriba el pas més important: fer que aquest nou executiu resisteixi. Per aquest motiu, el PSOE i Unidas Podemos han signat aquest dimecres un protocol de seguiment de l'aliança. Els seus objectius es podrien resumir en tres: intentar tenir una sola veu, no trepitjar-se els uns als altres i rentar els draps bruts a casa. Per a garantir el compliment, es creen dos òrgans de vigilància: la comissió permanent de seguiment de l'acord i la comissió de seguiment parlamentari. El document de cinc pàgines ha estat signat per Adriana Lastra i Rafael Simancas per part dels socialistes i per Irene Montero, Jaume Asens i Ione Belarra per part dels morats.

Abans de res, el document signat estableix que el nou govern "es regirà pels principis de lleialtat, cooperació, corresponsabilitat i estabilitat, actuant en tot moment amb diàleg, consens, negociació i bona fe per a aplicar eficaçment el programa conjunt". També subratlla que l'acció de govern "es desenvoluparà en tot moment amb ple respecte a la Constitució Espanyola i a la resta de l'ordenament jurídic", i en particular a l'article 98 de la Constitució, que estableix les funcions de cadascú dins del Consell de Ministres. Els membres del nou executiu hauran de mantenir la màxima discreció sobre les negociacions i acords.

 

Pel que fa a la comissió permanent, es conformarà en els primers 30 dies des de la formació de govern, i tindrà com a objectius "revisar el funcionament de la coalició i el compliment dels objectius proposats, coordinar l'acció entre tots dos socis, i unificar criteris i consensuar posicions polítiques per al desenvolupament del programa de govern progressista". En formaran part dos representants de la Presidència, dos de la Vicepresidència Primera (PSOE), dos de la Vicepresidència Segona (Unidas Podemos), un representant de la Secretaria d'Estat de Comunicació, un representant de l'àrea de comunicació de la Vicepresidència Segona i un representant de cada grup parlamentari.

Es reunirà quan ho acordin els seus membres, però amb voluntat que tingui "caràcter dinàmic, àgil i operatiu". Entre les seves funcions, destaca la de "coordinar amb la comissió de seguiment parlamentari el posicionament i la resposta als esdeveniments polítics que es produeixin i les iniciatives d'altres actors polítics, amb la finalitat de mantenir la unitat d'acció de la coalició de govern i dels grups parlamentaris". També s'encarregarà de "solucionar les discrepàncies que puguin sorgir en l'àmbit del govern de coalició en execució dels compromisos del programa comú de govern".

Per altra banda, hi ha la comissió de seguiment parlamentari. També es constituirà en els 30 dies següents a la formació de govern. Estarà formada, de manera paritària, per cinc membres del grup parlamentari del PSOE i cinc membres del grup parlamentari d'Unidas Podemos. Es reunirà amb la periodicitat que acordin els seus membres.

El document estableix que el PSOE i Unidas Podemos "es comprometen a donar suport parlamentari al Congrés, al Senat i al Parlament Europeu a l'acció del govern i al desenvolupament dels acords explícits aconseguits en el programa de govern". D'aquesta manera, actuaran "amb unitat de criteri i de sentit de vot en allò que afecti acords explícits aconseguits en el programa de govern progressista".

En aquest context, en cas que el PSOE o Unidas Podemos presentin iniciatives parlamentàries que afectin l'acció de govern o els seus acords, hauran de comunicar-ho amb suficient antelació a l'altre soci i caldrà l'acord de les dues parts per a la presentació i la posició conjunta. En el cas que les iniciatives siguin presentades per un altre grup parlamentari, també hauran de fixar conjuntament el sentit del vot. Tots els projectes de llei que surtin de La Moncloa hauran de ser "suportats, defensats i votats favorablement per tots dos socis".

Davant les iniciatives parlamentàries presentades per qualsevol grup i alienes a l'acció de govern però que "tinguin alta repercussió en l'escena política o en àmbits sectorials de la política estatal" els socis "hauran de consultar la seva posició respectiva i buscar que les mateixes no siguin contradictòries entre elles". En la resta de supòsits, de menor transcendència, n'hi haurà prou informant l'altre grup.

També en l'àmbit parlamentari, els dos socis es comprometen a "treballar de manera coordinada per a concitar el major suport parlamentari possible entre la resta de forces polítiques a les iniciatives del govern".

El document afegeix que "l'aplicació d'aquests compromisos buscarà compatibilitzar-se amb les posicions ideològiques i programàtiques de cada partit, mantenint-se la llibertat de vot" sempre que no afecti el programa de govern, l'acció unitària del govern o els pressupostos de l'Estat.

Comunicació conjunta

El PSOE i Unidas Podemos també acorden una estratègia de comunicació conjunta. El primer punt indica que "els membres del govern de coalició es comprometen a mantenir una estratègia de comunicació coordinada i compartida" pel que fa a l'acció de govern. També estableix que "els ministeris hauran de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria d'Estat de Comunicació els principals anuncis i compromisos que es realitzaran". Finalment, "els ministres respectaran el seu àmbit competencial propi i evitaran opinar o donar publicitat a projectes d'altres ministeris abans de ser referendats pel Consell de Ministres".

Resolució de diferències

Com a bon govern de coalició, ha de plantejar-se futures discrepàncies. Els dos socis hi dediquen un capítol a la seva resolució, que tindrà lloc a la comissió permanent si afecten al contingut de l'acord de govern o a l'actuació de l'executiu.

Aquest apartat també estableix que, en el cas d'una reestructuració de govern, cada partit mantindrà el número d'àrees gestionades i el seu pes relatiu dins l'executiu. Si aquesta reestructuració implica una "alteració substancial" dels acords previs, les parts "tornaran a abordar les qüestions essencials que es plantegin".

"El principi de diàleg i recerca de consens serà especialment aplicat en cas de discrepància entre els socis", assenyala el protocol signat. I afegeix: "No obstant això, en casos excepcionals, pel cas en què els instruments previstos no fossin suficients per superar una discrepància, almenys s'acordarà a la comissió permanent el seu abast i la publicitat que els socis donaran a la mateixa, tant en seu parlamentària com davant dels mitjans de comunicació". L'objectiu és "mantenir l'estabilitat del govern i no erosionar la confiança de la coalició".