El rei emèrit Joan Carles I té una estratègia per evitar la possible acusació de la Fiscalia del Tribunal Suprem per la comissió d'un presumpte delicte fiscal, segons assegura El Confidencial.

Els assessors de l'emèrit estan estudiant els límits de l'article 305 del Codi Penal, que preveu la regularització fiscal voluntària per evitar l'obertura d'un procediment penal abans que sigui notificada cap investigació.

El citat mitjà apunta que aquest precepte de l'article 305 estableix que "es considerarà regularitzada la situació tributària quan s'hagi procedit per l'obligat tributari al complet reconeixement i pagament del deute tributari abans que l'Administració Tributària li hagi notificat l'inici d'actuacions de comprovació o investigació tendents a la determinació dels deutes tributaris objecte de la regularització o, en el cas que tals actuacions no s'haguessin produït, abans que el ministeri fiscal, l'advocat de l'Estat o el representant processal de l'Administració autonòmica, foral o local de què es tracti interposi querella o denúncia dirigida contra aquell, o abans que el ministeri fiscal o el jutge d'instrucció realitzin actuacions que els permetin tenir coneixement formal de la iniciació de diligències".

Possible empara

Aquest precepte de l'article 305 del Codi Penal podria emparar el rei emèrit, ja que no es té constància que hagi rebut cap notificació d'obertura d'expedient d'inspecció tributària. D'aquesta manera, Joan Carles I podria eludir qualsevol responsabilitat fiscal.

La regularització implica confessió

Fonts jurídiques reconeixen que la regularització fiscal de l'emèrit implicaria una "confessió en tota regla de la recepció de fons i altres béns, una forma de renúncia a la protecció de la inviolabilitat, matisa El Confidencial.

Aquesta no seria la primera vegada que es fa servir la regularització fiscal voluntària per evitar un procediment legal; el 2012, la família Botín va regularitzar l'herència del pare i l'avi, en part dipositada a Suïssa, i va abonar a la Hisenda Pública 200 milions d'euros.