L'acord per la taula és total. I absolut. O sigui, en aquest instant ja estem completament d'acord a acordar que hi ha d'haver una taula. A partir d'aquí caldrà acordar uns petits detalls sense gaire importància com són decidir on, qui, com, quan i per què. Res, uns serrellets.

I això es resoldrà celebrant diverses reunions exploratòries que serviran per decidir com seran les reunions preparatòries que conclouran en unes trobades deliberatives que establiran les bases a partir de les quals construir el camí a seguir a l'hora de convocar la taula definitiva abans de la que ja serà, aquest cop ja sí, la reunió que ens deixarà a les portes del que anomenarem “LA” taula.

Abans, però, es convocarà una taula prèvia a la primera reunió exploratòria per decidir si la taula prèvia a aquesta primera reunió exploratòria ha de tenir un mediador. I en cas afirmatiu, es convocaria una altra reunió de presa de contacte per decidir si aquest mediador rep el nom de mediador o de relator.

Seguidament, ja hi haurà via lliure per fer una reunió en la qual es decidirà si la taula serà convocada amb el nom de taula o bé de mesa. Un cop triat el nom genèric, una decisió que es prendrà en un termini no superior a mig any, però mai inferior a dos mesos, hi haurà llum verda per triar si serà una mesa o una taula de negociació, de diàleg, de governs, d'autodeterminació, de desescalament, “de temes diversos de la cosa seva” o la resta de noms que es decideixin incloure en la proposta, després de les corresponents reunions deliberatives. La combinació final serà fruit d'un sorteig. En un bombo hi seran les paraules mesa i taula i en un altre tots els noms proposats com a qualificatiu. I durant una setmana s'aniran extraient combinacions fins a trobar quina és la que ha sortit més cops.

Seguidament ja s'entrarà en la fase final que ens abocarà definitivament en la mesa/taula exploratòria. Primer decidint la manera com es decidirà la data de la reunió prèvia que ha de servir per triar la data definitiva. Després, pactant com s'ha de pactar la data i designant el lloc on s'ha de fer la reunió per decidir la data. En aquest punt també es decidirà si cada una de les persones que han de decidir la data s'han de comprometre o no que la data decidida entre les diverses parts sigui coincident.

I un cop arribats a aquesta situació ja només caldrà determinar per part dels assistents on decideixen fer la mesa exploratòria prèvia. Com en el cas de la data, s'intentarà pactar un lloc comú. Si no fos possible, cada una de les parts anirà a l'indret que cregui convenient i que no necessàriament ha de ser a la mateixa ciutat. De cara a facilitar l'acord, sí que hi haurà d'haver el compromís que cada una de les parts es trobi físicament en una ciutat diferent de les de la resta, però del mateix continent. Si finalment es decidís que cada part assistís a la reunió anant a continents diferents, en tots els casos es descartaria Oceania. I l'Antàrtida.

Com veu, l'acord és imminent. I total. I absolut. I concloent. I explícit. I definitiu. I més. O no...