Les dones que són mares sense tenir parella poden disposar d'una sèrie d'ajuts per part de les Administracions Públiques, entre les quals es troben les de la Seguretat Social i el SEPE l'objectiu del qual és ajudar-les que puguin conciliar millor la seva vida personal i laboral.

Per poder gaudir-ne es tenen en compte criteris com la renda de la dona, el nombre de fills que té o la seva situació mèdica. Consisteixen generalment en una prestació econòmica de diferent quantia, que es pot sol·licitar a través de les oficines d'aquestes mateixes institucions o els serveis socials de les Comunitats Autònomes. Aquestes són les més importants.

La Seguretat Social

Per part de la Seguretat Social, referent a l'Ingrés Mínim Vital, una mare soltera en unitat monoparental pot percebre des de 747,28 euros mensuals a un màxim d'1.189,75 en el cas de tenir quatre fills o més. A més, existeix una prestació econòmica per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares o pares amb discapacitat. Es tracta d'un pagament únic de 1.000 €.

Un altre dels ajuts és la prestació per naixement i cura del menor, que es pugui percebre durant la baixa de maternitat i equivalgui al 100% de la cotització del mes anterior. Les mares amb fills a càrrec acollits menors de 18 anys afectats per una discapacitat d'almenys 33% o majors amb un del 65% també poden optar a una assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec.

Quan existeix risc en l'embaràs, les dones sense parella que tenen un lloc de treball poden sol·licitar quan les condicions laborals del lloc de treball perjudiquen la futura mare que l'empresa canviï el seu lloc|parada i si no es pot, rep un ajut econòmic per risc durant l'embaràs, equivalent al 100% de la base reguladora del seu salari. A més, quan una família monoparental hagi de contractar un cuidador, la Seguretat Social concedeix un ajut econòmic del 45% en les quotes.

Una madre besa a su bebé / Unsplash
Una mare fa un petó al nadó / Unsplash

El SEPE

Quan les dones estan aturades, el SEPE té previstos casos per ajudar en aquesta situació. En primer lloc, el subsidi d'ajuda familiar, una ajuda de 451 euros per a famílies a les quals se'ls ha esgotat l'atur o quan no s'hagi cotitzat prou temps per cobrar la prestació d'atur.

A més, també existeix la figura de la prestació contributiva per atur, que es calcula en funció del que hagi cotitzat durant sis mesos. Una altra figura és la Renda Activa d'Inserció, per la qual es perceben 430 euros al mes, durant 11 mesos i durant un màxim de 33 mesos, destinada a dones amb una edat igual o superior als 45 anys, víctimes de violència de gènere i dones amb una discapacitat del 33% o superior.