La borrasca Filomena de fa unes setmanes va fer disparar els preus de l’electricitat a màxims històrics a Espanya, concretament un 20% més comparat amb el gener de l’any passat, arribant als 95 euros/kWh. Per aquest motiu alguns consumidors hauran rebut una factura a final de mes molt més elevada del normal, però un dels problemes amb què es troben moltes famílies és la dificultat per desxifrar què s’està pagant en cada factura.

Com llegir una factura?

D’entrada, és important saber si tenim contractada la llum en el mercat regulat o en el mercat lliure. Els augments o baixades en el preu de la llum només afectaran els que estiguin en el mercat regulat o preu voluntari al petit consumidor (PVPC), ja que en el mercat lliure el preu el posa l’empresa a través d’una tarifa fixa i no varia en el temps. Per saber en quin mercat estem, hem de mirar la factura, que ho especificarà. 

En canvi, en el mercat regulat el preu varia cada hora en funció de la demanda, de manera que canvis en el preu afecten la factura.

Cal tenir en compte, doncs, de quina manera es generen els preus. Es tracta d’un mercat lliure, però a través d’un sistema marginalista, on cada tipus d’energia entra en el mercat per ordre de cost i a través d’una subhasta, l’última que entra marca el preu final.

Alhora, també cal tenir clar què estem pagant. El rebut de l’electricitat consta de tres components: 

  1. Els peatges d’accés a l’electra. Els fixa el Govern i serveixen per pagar el que costa mantenir la xarxa elèctrica i fer arribar l'energia fins a casa teva.
  2. Els impostos. Es basa en un impost especial sobre l'electricitat i l’IVA. Acaba sent un 27% de la factura.
  3. El preu per produir electricitat, que és l’únic component que varia en funció del mercat contractat i és on es veuen reflectits els augments o baixades de preu. Aquest comprèn el 40% de la factura.

Però una última pregunta… Per què augmenta el preu de la llum?

De vegades no entenem com és que, de cop i volta, l’electricitat augmenta tant o baixa sobtadament. El cert és que es regeix, com gairebé tot, per la llei de l’oferta i la demanda, però no només. Hi ha molts motius que poden provocar augments en el rebut elèctric, però els podríem resumir en:

  1. En èpoques de fred com la borrasca Filomena, hi ha una demanda d’electricitat més alta, cosa que fa incrementar el preu. També ara, en època de pandèmia, el teletreball afecta molt la demanda d’electricitat de casa.
  2. També influeix el fet que a Espanya s’utilitzen tecnologies més cares, com ara el gas natural, per generar l’electricitat necessària per cobrir els pics de demanda. Les èpoques de sequera o falta de vent també compliquen la generació d’energia.
  3. L’evolució dels preus a nivell internacional o conflictes i crisis poden afectar el preu de matèries primeres com el petroli i el gas, directament relacionades amb la generació d'una part de l'energia.

Recordem, però, que aquests augments només afecten els clients del mercat regulat, que són menys de la meitat de les llars de l’Estat. Alhora, el mercat regulat també és l’únic que es beneficia de les baixades de preu que de vegades es donen per excedents o hores vall.