CaixaBank va obtenir un benefici de 704 milions d'euros en el primer trimestre de 2018, la qual cosa representa un increment del 74,7% respecte al mateix període de l'any passat.

El banc presidit per Jordi Gual ha indicat que els principals factors que han impulsat aquest creixement han estat la fortalesa dels ingressos 'core' del negoci bancari (marge d'interessos, comissions i ingressos del negoci d'assegurances), que han assolit els 2.008 milions, un 6,5% més.

El resultat es deu també a la reducció de les dotacions a provisions i als ingressos més importants de participades, així com al fet que les despeses d'administració i amortització recurrents van créixer un 5,4%, la qual cosa representa un ritme inferior al dels ingressos 'core'.

Aposta pel lideratge en banca digital

CaixaBank manté una posició de referència en el mercat retail a Espanya, amb una quota de penetració com a primera entitat del 26,7 %, i la primera posició en nòmines domiciliades, amb una quota del 26,3 %, en fons d’inversió, amb el 16,7 %, plans de pensions, amb el 23.6 %, i assegurances d’estalvi, amb el 26,8 %.

L’entitat continua reforçant el seu lideratge en banca digital: manté una quota de penetració del 33 %; el 56 % dels clients són digitals, i té 4,9 milions de clients en banca mòbil.  

A més, imaginBank ha superat el milió de clients dos anys després del llançament. El banc només per mòbil de CaixaBank té més de 120.000 clients operatius al dia. La mitjana d’edat dels clients d’imaginBank és de 23 anys i la mitjana de connexió és de 13 sessions al mes.        

Així mateix, des de la inauguració a mitjans de desembre de l’any passat, imaginCafé, situat en ple centre de Barcelona, ja registra un nombre de visitants significatiu, amb una mitjana de 800 persones al dia i una tendència creixent.    

La digitalització permet continuar posant el focus en l’assessorament de qualitat, amb 10.900 gestors diplomats en assessorament. Com a exemple, els fons d’inversió en mans de clients assessorats suposen el 83% del total, amb un creixement del 34 % de les carteres de gestió discrecional.

La ràtio de morositat, reduïda

La ràtio de morositat del Grup CaixaBank es redueix fins al 5,8 % (6,0 % el desembre del 2017 i  6,7 % el març del 2017). Els saldos dubtosos baixen fins als 13.695 milions (-610 i -2.440 milions en el trimestre i en els dotze últims mesos, respectivament).

La ràtio de cobertura augmenta fins al 55 % (+5 punts percentuals en el trimestre, entre d’altres, després de la implantació d’IFRS9 i el registre de provisions per a risc de crèdit de 758 milions).

Les pèrdues per deteriorament d’actius financers disminueixen fins als 139 milions, un 44,3% menys respecte del mateix període de l’exercici 2017 (estable respecte del trimestre anterior).