El Govern ha posat en marxa, a través del Departament d’Educació, un seguit d’actuacions per defensar el model d'escola catalana. La primera és la d’elaborar un nou marc normatiu amb l’objectiu de fomentar l’ús del català al sistema educatiu. El Govern vol mantenir el consens que ha fet possible el model d’escola catalana i treballar amb partits, entitats i experts.

També i a curt termini, el Departament d’Educació actuarà a través de la Inspecció d’Educació per vetllar que es doni compliment als Projectes lingüístics vigents a cada centre educatiu, és a dir perquè el que està establert en el projecte de cada centre sigui efectivament el que passi dins les aules. D’aquesta manera es vol revertir la situació actual que segons mostren les primeres dades ha suposat una disminució de l’ús del català en els darrers 15 anys.

IMATGE 2

Pla de promoció i diagnòstic sobre l’ús de la llengua

Per tal de fomentar l’ús del català i donar les eines necessàries als professionals dels centres per fer-ho possible, els departaments d’Educació i de Cultura han treballat un Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana que es posarà en marxa aquest mes de gener i que arribarà a tots els centres de Catalunya els propers 4 anys. El programa impulsarà la creació de grups a cada centre per tal d’analitzar-ne la situació lingüística i treballar propostes de millora. A més a més, durant l’any 2022 tot el professorat es formarà en promoció de la llengua i en gestió de situacions d’aula.

En paral·lel, en les properes setmanes començarà un diagnòstic que s’ha encarregat a la Universitat de Barcelona per aprofundir en el coneixement a tot el sistema. Es tracta d’un estudi científic per tenir dades d’ús de la llengua en tot el sistema educatiu (infantil, primària, secundària, cicles formatius i batxillerat). L’estudi permetrà obtenir dades objectives de la situació de la llengua en cada centre per part de l’alumnat i del professorat, una informació que permetrà treballar el foment de la llengua amb rigor científic.

El Departament d’Educació presenta un cartell sobre l’escola en català

Aquest cartell, dibuixat per l’il·lustrador Joan Turu, mostra la unió d’alumnat, sigui quina sigui la seva llengua, sota el paraigües del català com a llengua vehicular a l’escola. 

Cartell escola en català OK

El Departament d’Educació ha presentat un cartell sobre l’escola en català, dibuixat per l’il·lustrador Joan Turu, que es repartirà a tots els centres educatius del territori català per posar en valor el sistema d’immersió lingüística entre l’alumnat i la comunitat educativa. El model d'escola en català compta amb un ampli consens social, pedagògic i polític, i que garanteix l'aprenentatge del català i el castellà en finalitzar l'etapa obligatòria.

El cartell de l’escola en català representa la diversitat lingüística i cultural de les nostres aules i mostra la rellevància de la llengua comuna com a element de cohesió de tot l’alumnat. La imatge vol reflectir la realitat lingüística dels centres educatius, i per això mostra la unió d’alumnat, sigui quina sigui la seva procedència, sota el paraigües del model d’escola catalana. Un model que garanteix la igualtat i la cohesió social entre tot l’alumnat de Catalunya.