Segon any de selectivitat amb pandèmia i marcat pel coronavirus. Els exàmens i els nervis, però, es mantenen. Enguany les PAU tindran lloc els dies 8, 9, 10 i 11 de juny. A banda de saber les notes de tall i com calcular-les, per segon any consecutiu, les mesures per fer front al coronavirus també tindran un pes important. Tenir tota la informació al respecte pot ajudar a encarar els exàmens amb més tranquil·litat. Precisament per aquest motiu pot ajudar a saber al detall què cal portar i què no durant els exàmens de la selectivitat. 

Què has de portar durant els exàmens

La Conselleria d'Universitats i Recerca ha facilitat un llistat de coses que s'han de portar i tenir en compte de cara els exàmens de la selectivitat

1. Presentar el DNI/passaport i el resguard de matrícula als exàmens.

2. Seguir en tot moment les indicacions dels vocals del tribunal.

3. Guardar silenci absolut i comportar-se de manera correcta durant les proves.

4. Deixar les bosses o les motxilles on els vocals del tribunal indiquin.

5. Ocupar sempre el seient assignat a l’inici de les proves, mentre els vocals del tribunal no indiquin una altra cosa.

6. No s’admet l’entrada de menjar o begudes a l’examen, excepte aigua. En aquest cas, l'ampolla ha de ser transparent i sense etiqueta.

7. Els telèfons mòbils, smart watches o qualsevol aparell de telecomunicació han d’estar desconnectats durant l’examen i guardats a les bosses o motxilles. L’ús d’aquests aparells està rigorosament prohibit.

8. Durant l’examen els alumnes han de tenir sempre les dues mans visibles i, han de tenir els pavellons auditius (les orelles) descoberts per a la verificació que no s’estan utilitzant dispositius auditius no permesos.

9. Deixar obligatòriament sempre visible a sobre de la taula el DNI/passaport, i només els estris d’escriure, el material autoritzat per fer la prova i les etiquetes d’identificació.

10. Els estris d’escriure permesos han de deixar-se sobre la taula i, si van en un estoig, aquest ha de ser transparent.

11. No es pot escriure al full d’etiquetes d’identificació.

12. Comprovar les dades de les etiquetes: DNI, nom i cognoms i matèries matriculades. En cas que es detecti alguna errada l’estudiant ha d’avisar immediatament el vigilant de l’aula perquè es facin les comprovacions oportunes.

13. Enganxar, sense arrugues, dues etiquetes d’identificació en el quadern d’examen (una a la cara anterior i l’altra a la cara posterior).

14. Els exàmens són anònims. Qualsevol marca d’identificació personal anul·la la prova.

15. No es pot respondre amb llapis (llevat de les matèries en què explícitament s’autoritzi), ni amb tinta vermella o verda. No es pot fer servir típex i la tinta ha de ser permanent.

16. És obligatori respondre en la llengua corresponent els exàmens de llengua catalana i literatura, literatura catalana, llengua castellana i literatura, literatura castellana i llengua estrangera (anglès, francès, alemany i italià).

17. Cal llegir atentament les instruccions que encapçalen cada examen abans de respondre’l.

18. Utilitzar un sol quadern de resposta per matèria. Els quaderns inclouen fulls suficients per respondre, fer esborranys, esquemes, etc.

19. Lliurar sempre els exàmens, encara que s’hagin deixat en blanc.

20. Si un estudiant no es presenta a algun examen de la fase general o no en lliura el quadern corresponent aquest examen serà descrit com a "no presentat" amb la conseqüent anul·lació d’aquesta fase de la prova d’accés.

21. En cap de les tres franges horàries d’examen no es podrà sortir de l’aula fins que hagi transcorregut una hora des de l’inici de la prova, és a dir fins a les 10.00 hores, fins a les 13.00 hores i fins a les 16.00 hores.

22. En cas d’extrema necessitat, l’estudiant només podrà sortir acompanyat per algun vocal del tribunal.

23. Tornar a les aules amb el temps suficient per iniciar els exercicis següents (15 minuts).

24. Els estudiants que s’examinin de matèries coincidents en una mateixa franja horària han de fer aquestes proves de manera continuada sense sortir de l’aula, d’acord amb les instruccions que rebran del tribunal.

25. L’ús de la calculadora està autoritzat només per a determinades matèries (biologia, ciències de la Terra i medi ambient, dibuix tècnic, economia de l’empresa, electrotècnia, física, matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química i tecnologia industrial). No s’autoritzarà l’ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la. No hi pot haver res escrit a les calculadores ni a les seves fundes.

26. Es permet l’ús de l’apèndix gramatical annexat al diccionari de grec i de llatí. No pot haver-hi res escrit en aquests apèndixs.

27. En cas que es detecti que un estudiant té activat el mòbil o qualsevol altre aparell no autoritzat, i en fa ús, o que està copiant, aquest estudiant serà expulsat de l’aula, se li qualificarà amb un 0 aquell examen i la comissió organitzadora de la PAU, d’acord amb la informació rebuda de la presidència del tribunal, decidirà les possibles sancions, que poden comportar fins i tot l’anul·lació de tota la PAU.

28. L’alumnat s’ha d’adreçar a la presidència del tribunal davant de qualsevol incidència que pugui afectar el desenvolupament de les proves.

Què passa si tens coronavirus durant l'examen?

Segons s'ha especificat, no podran accedir al centre les persones amb símptomes compatibles amb el coronavirus, les que hagin estat diagnosticades pel virus —encara que estiguin sense símptomes—, les que no hagin acabat encara el període d'aïllament ni tampoc les que estiguin en quarantena per haver estat o tingut un contacte estret.

Ara bé, és competència de les regions quin és el procediment a seguir. En aquest sentit, des de la Conselleria d'Universitats i Recerca detallen que si un estudiant per causes justificades —malaltia, ingrés hospitalari, defunció d’algun familiar, accidents o incidències en el trànsit o el transport no pot assistir a algun examen—, haurà d’aportar a la presidència del tribunal o a l’oficina d’accés la documentació acreditativa corresponent en un termini màxim de 24 hores un cop finalitzades les PAU. La coordinació de les proves prendrà la resolució que pertoqui i es comunicarà a la persona interessada. 

 

 

Imatge principal: estudiants fent la selectivitat l'any 2020 / ACN