El Ministeri d'Educació ha proposat una selectivitat diferent, que inclou menys exàmens i una prova de maduresa. Així consta en el document que la ministra Pilar Alegría ha presentat als consellers autonòmics aquest dimecres, que afegeix que la nova EBAU o prova d'accés a la universitat estaria completament implantada el curs 2026/2027. Alegría justifica aquests canvis perquè la implementació efectiva de l'aprenentatge competencial que plantegen els nous currículums de la llei educativa LOMLOE ha de tenir un reflex en el model de selectivitat, de manera que és imprescindible replantejar l'estructura de la prova.

La ministra d'Educació pretén que el canvi de model es faci de manera "progressiva i gradual" per afavorir l'adaptació de l'alumnat i del professorat "amb les degudes garanties". És per això que suggereix que el model actual es mantingui tres anys en "trànsit", fins que entri en vigor el definitiu. En aquest període, els alumnes farien quatre exercicis amb la mateixa ponderació cadascun (25%): un específic sobre la modalitat obligatòria escollida, dos de matèries comunes (Història de la Filosofia i Història d'Espanya) i un quart exercici de caràcter general en el qual es valorin les aptituds associades a l'àmbit lingüístic i avaluï la maduresa acadèmica de l'alumnat.

El nou exercici de maduresa

Serà a partir del quart any, el curs 2026/2027, quan l'esmentat exercici general de maduresa passarà a suposar un 75% de la nota. Així substituirà completament els exercicis de les matèries comunes, "ja que es construirà sobre les competències específiques de totes elles". Es mantindrà l'exercici específic de modalitat, amb un pes del 25%. És a dir, l'alumnat ja només realitzarà dos exercicis: un de més globalitzat i un altre de matèria. El Ministeri d'Educació especifica que l'exercici general de maduresa constarà d'un dossier format per una sèrie de documents que giraran al voltant d'un mateix tema i que es demanarà a l'alumnat que faci una anàlisi des de diferents aspectes i perspectives, tot responent a diversos tipus de preguntes (tancades, construïdes i obertes).

L'objectiu de la prova de maduresa és valorar la capacitat de l'alumnat per analitzar, valorar, extraure informació o interrelacionar tota la documentació, de forma més o menys guiada mitjançant les preguntes o propostes. A més, l'exercici constarà de preguntes en castellà, en la llengua estrangera que s'hagi estudiat i en l'altra llengua oficial de les comunitats que comptin amb una. La nova EBAU descarta una prova única per a tota Espanya, però sí que aposta per acords que permetin els diferents territoris elaborar proves que siguin homologables entre elles.

En relació amb la qualificació global que conformarà la nota final d'accés, Educació aposta per mantenir el model actual i que s'obtingui calculant la mitjana entre la nota de Batxillerat i de la prova d'accés a la universitat: un 60% sobre la nota de l'expedient i un 40% sobre la nota final de la prova d'accés. Tal com es fa ara mateix, la "fase d'accés" es complementarà amb una altra d'específica "d'admissió" en la qual l'alumnat farà dos exercicis, escollint entre les matèries oferides de segon de batxillerat, de modalitat o comunes.