El Departament d'Educació assumirà la responsabilitat dels projectes lingüístics dels centres educatius. Així ho ha anunciat aquest dilluns la consellera d'Educació, Anna Simó, que ha apuntat que davant l'onada reaccionària de la ultradreta és necessari "rearticular un model de defensa de l’escola catalana". El pla que s’ha presentat aquest dilluns per protegir el català a les aules. La consellera ha explicat que l'objectiu del decret és que el català sigui l’eix a partir del qual s’articulen els projectes educatius dels centres i desplegar el títol segon de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC). Aquest dilluns s'ha iniciat el tràmit d'informació pública d'aquest decret, que s'estendrà fins al 15 de setembre "perquè tothom pugui fer les seves aportacions i que surti un text robust i consensuat".

El decret concretarà com elaborar, aprovar i avaluar els projectes lingüístics dels centres per poder protegir les direccions dels embats de la justícia espanyola. Així doncs, estableix que la responsabilitat dels projectes lingüístics serà de la conselleria i no pas de les direccions. A més, segons assenyala el text no es podran canviar els plans lingüístics del centre un cop hagi començat el curs escolar, i també inclou mesures per garantir el compliment dels projectes. 

C2 obligatori

El decret del règim lingüístic a les escoles també inclou que els professors que accedeixin a la bossa d'interins o es presentin a unes oposicions a partir del curs 2025-2026 hauran d'acreditar el nivell C2 de català. L'esborrany de la normativa regula l'ús que es fa del català i el castellà a l'escola, seguint les petjades de la llei que el Parlament va aprovar fa 1 any, on considerava el català com a llengua vehicular a l'escola, i el castellà com a curricular. 

Així doncs, l'esborrany fixa que a partir del curs 2025-2026, s'exigirà el nivell C2 de català als nous professors, tant interins com substituts, per als nomenats com a directors o inspectors, així com per tots els nomenaments que siguin una promoció o un canvi de lloc de treball. Pel que fa al professorat de llengua estrangera, serà obligatori, com a mínim, el B2 de primària i el C1 en secundària. La consellera ha explicat que l'objectiu del decret és que el català sigui l’eix a partir del qual s’articulen els projectes educatius dels centres.

El català: llengua vehicular

El decret és el tercer pilar amb el qual el Govern vol protegir el català, i estableix que la llengua vehicular dels centres és el català, no només acadèmicament, sinó que també ho serà en la comunicació amb les famílies. Tanmateix, hi haurà excepcions per a les famílies nouvingudes i que no tenen coneixement de la llengua catalana, o fins i tot, castellana. A banda, el text també apunta que el català no ha de ser homogeni en tots els centres de Catalunya, entenen així que "on es detecti una manca en les competències orals i escrites, o que per la seva composició sociolingüística el requereixi, s'han d'aplicar programes d'immersió lingüística".

Pel que fa a l'ús de la llengua castellana a l'escola es contempla que tinguin un "ús curricular i educatiu" per alguns continguts específics, activitats educatives i recursos didàctics, en aquelles circumstàncies en les quals calgui reforçar l'ensenyament. Tot i que el decret especifica que la mesura "no pot implicar que el català o l'aranès deixin de ser la llengua vehicular normalment utilitzada en el centre ni la creació de grups separats en funció de la llengua". Tanmateix, el decret no especifica com es distribueix els percentatges en l'ús de les llengües oficials, i dona llibertat al centre per establir com es repartirà la presència de cadascuna, segons la realitat sociolingüística del centre en qüestió. 

El decret se suma a les altres dues normes que ha aprovat el Govern: la llei dels usos del català i el castellà a l'escola, aprovada per una àmplia majoria del Parlament i que estableix que el català és vehicular i el castellà, curricular, i el decret que rebutja els percentatges lingüístics. La setmana passada, el TSJC va confirmar el 25% de castellà a tres escoles que ja l'aplicaven com a mesura cautelar. El tribunal va estimar parcialment els recursos de les famílies que volien que es tombés el projecte lingüístic de centre. Tot i no acceptar la petició, el TSJC va obligar a impartir en castellà alguna assignatura troncal que no sigui lingüística.