La recollida selectiva dels residus domèstics va evitar l’any passat l‘emissió de 500.000 tones de gasos amb efecte d’hivernacle, l'equivalent al CO2 que produeixen 500.000 vehicles durant un any recorrent una distància de 10.000 quilòmetres. Una important quantitat de gasos d'efecte hivernacle que poden ser fàcilment evitables aplicant un seguit de bones mesures per poder gestionar millor tots els residus que es generen al planeta.  

Contenidors

Què implica el teu gest?

La recollida selectiva dels residus forma part de les accions davant l’emergència climàtica declarada pel Govern aquest any 2019. Una emergència que pretén reduir les alarmants xifres de CO2 que són alliberades al medi i que en perjudiquen la salut humana així com la sostenibilitat del mateix planeta.

  • Els residus recollits selectivament a Catalunya durant l’any 2018 van generar 190.383 tones de CO2 equivalent
  • Si els residus d’aquestes quatre fraccions no s’haguessin recollit selectivament s’haurien generat 692.597 tones de CO2 equivalent
  • Es van estalviar, per tant, 502.214 tones de CO2 equivalent
  • Tenint en compte que un cotxe circulant 10.000 km/any equival a 1 tona de CO2 equivalent, s’ha estalviat el CO2 produït per 502.214 cotxes.

La recollida selectiva dels residus domèstics va evitar el 2018 l‘emissió de 500.000 tones de gasos amb efecte d’hivernacle

Escombraries bcn

Principals beneficis de la separació dels residus orgànics

Aplicar una bona separació dels residus orgànics comporta una sèrie de beneficis que són més saludables pel medi ambient i per la salut humana. Els principals, són: 

Aire i aigua més purs: Evitar que els residus orgànics es destinin a dipòsits controlats o incineradores redueix els impactes ambientals associats a la gestió d’aquests residus (generació de lixiviats i de gasos d'efecte hivernacle) i contribueix a la conservació dels recursos que contenen els residus orgànics (matèria orgànica i nutrients).

Millorar la qualitat de la terra: Un dels beneficis que es poden obtenir del compostatge dels residus orgànics és que són fàcilment convertibles en compost, un adob orgànic amb valor fertilitzant per als nostres camps, conreus i jardins. Gràcies a això es redueix l'ús de fertilitzants sintètics, més cars i amb major impacte ambiental. A més, es millora la qualitat del sòl i amb aquest, dels ecosistemes.

Generar electricitat: Al reciclar els residus orgànics, mitjançant processos de digestió anaeròbica, també facilitem l'obtenció de biogàs que es pot aprofitar per a la producció d'energia a través de les plantes de biogàs, un recurs renovable que redueix la dependència energètica de l'exterior i dóna una segona vida als nostres deixalles orgàniques.

Multiplicar el reciclatge: Separar correctament la brossa orgànica també permet que altres elements reciclables, com el paper i el cartró, no s'embrutin i puguin ser reciclats adequadament.

orgànic

Sistemes eficients de recollida

Cada cop són més els municipis que opten per models de recollida selectiva eficients per incrementar els índexs de recollida selectiva. Aquests sistemes poden ser la recollida porta a porta i diferents propostes de contenidors tancats que s’obren amb un sistema identificatiu per al ciutadà/na. Els models eficients de recollida permeten obtenir de mitjana índexs de recollida selectiva força més elevats que si no es disposa d’aquests sistemes de recollida.

Tant el porta a porta com els contenidors intel·ligents permeten individualitzar la recollida selectiva i establir una “taxa justa”. D’aquesta manera es pot incentivar el ciutadà que fa bé la recollida amb un rebut de la brossa inferior, i a l’inrevés. Es preveu que en un futur tots es municipis catalans hagin d’individualitzar la recollida i establir la “taxa justa”.

Objectius europeus de reciclatge

La Unió Europea ha establert uns objectius de reciclatge ambiciosos als estats membres a curt i mitjà termini. Uns objectius que tenen com a finalitat aprofundir amb la millora del reciclatge per tal de formar uns hàbits on tots els ciutadans siguin conscients de la importància de fer una bona gestió dels residus que generen. 

Catalunya té un índex de recollida selectiva del 42% i destina a dipòsit controlat un 35% dels residus municipals

Abocador

L’any 2020 els estats membres han de complir un objectiu de reciclatge del 50%, l’any 2025 aquest objectiu és un 55%, l’any 2030, un 60% i l’any 2035, un 65%. A banda, l’any 2035 els estats membres no podran destinar a dipòsit controlat més d’un 10% dels residus municipals. La realitat actual és la següent. Catalunya té un índex de recollida selectiva del 42% i destina a dipòsit controlat un 35% dels residus municipals. Unes xifres on s'espera que, cada cop més, contribueixin a generar una societat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.