El Tribunal de Comptes ha multat Manuel Valls per trampes amb les despeses de la campanya electoral, tal com consta en l'historial de procediments sancionadors per la comptabilitat electoral en les eleccions municipals del 2019. La sanció apuja fins a gairebé 277.000 euros per incomplir un article de la Llei Orgànica sobre finançament dels partits polítics (LOFPP) i un altre article de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG). Pel primer article, la multa és de 251.698,28 euros; pel segon, és de 25.000 euros. Juntes, sumen un total de 276.698,28 euros.

La plataforma amb la qual Valls va concórrer a les últimes eleccions municipals, Barcelona pel Canvi, va incomplir l'article 4.3 de la LOFPP: "Els partits polítics no podran acceptar que, directament o indirectament, terceres persones assumeixin de forma efectiva el cost de les seves adquisicions de béns, obres o serveis o de qualssevol altres despeses que generi la seva activitat". És l'únic partit de la llista que ha infringit aquest article, cosa que el converteix en la formació amb la sanció més alta — per davant d'Independientes por Huelva (118.978,26 euros) i el Partit Municipalista Nou Horitzó de Sitges (105.000 euros).

 

Les dues multes a Barcelona pel Canvi

Aquesta infracció li ha comportat una multa de 276.698,28 euros, una quantitat superior assenyalada en l'informe de l'any passat: "De l'import no declarat per la coalició, un total de 188.867,15 euros ha estat facturat i abonat per l'Associació Barcelona Capital Europea, incomplit el disposat a l'article 4.Tres de la LOFPP, que no permet acceptar que, directament o indirecta, terceres persones assumeixin de forma efectiva la despesa de les adquisicions de béns, obres o serveis o de qualssevol altres despeses que generi l'activitat dels partits polítics".

La cosa no acaba aquí, ja que cal sumar 25.000 euros més per incomplir el límit màxim de despesa en publicitat a l'exterior. "La coalició ha superat el límit referit a les despeses de publicitat exterior (article 55 de la LOREG) en 3.552,32 euros, el que ha suposat un excés del 9,97% sobre el límit (35.647,55 euros)", indicava el Tribunal de Comptes en l'informe de l'any passat. Mentre que la majoria de partits sancionats han presentat recurs davant el Tribunal Suprem, Barcelona pel Canvi no ha recorregut les multes. Recordem que després del seu fracàs a la capital catalana, Valls va tornar a França i enguany s'ha presentat a les eleccions legislatives franceses. Va fracassar de nou.