Els ajuntaments de Madrid, Barcelona, Màlaga, Sevilla, València i Saragossa continuen fraccionant contractes per reduir el cost de cada un d'ells, adjudicar-los de forma directa i evitar la tramitació d'un concurs públic, amb Barcelona al capdavant: el 36,82% del total de contractes menors va seguir aquest procediment el 2016.

Les dades figuren a l'informe realitzat pel Tribunal de Comptes sobre l'adjudicació de contractes menors per part dels sis grans ajuntaments (més de 500.000 habitants) el 2016. És la primera vegada que es fiscalitza aquest tipus de contractació i en general, el Tribunal acaba que aquests consistoris compleixen la normativa vigent.

Els contractes menors són aquells d'import inferior a 50.000 euros en el cas d'obres o de 18.000 euros per a la resta d'assumptes (sense comptar l'IVA), que poden adjudicar-se directament sense necessitat de publicar un concurs i que es presentin diverses propostes.

Planificació defectuosa?

Aquesta peculiaritat introdueix el risc, explica el Tribunal de Comptes, que es realitzin "fraccionaments indeguts" de contractes majors per "eludir" els requisits d'adjudicació. Dit això, l'informe afegeix en la major part dels casos es deu a una "defectuosa planificació".

És el que va passar el 2016. El consistori de Barcelona va fragmentar el 36,82% dels contractes menors examinats; Madrid, el 12,6%; Màlaga, el 23,91%; Sevilla, el 13,33%; València, el 23,08%; i Saragossa, el 25%. En qualsevol cas, encara que el nombre de contractes fragmentats pugui semblar important, les quanties adjudicades són menors.

Amb caràcter general, els ajuntaments fiscalitzats han respectat els límits quantitatius i temporals de la contractació menor. S'han detectat només alguns incompliments dels límits econòmics a quatre contractes de l'Ajuntament de Barcelona, dos de l'Ajuntament de València i un del de Saragossa, però l'excés és "mínim (un cèntim)", diu el Tribunal, tret d'en el cas de Barcelona (en un cas es duplica el cost).

L'informe revisa tots aquests contractes fraccionats. Per exemple, en el cas del consistori barceloní, figura el cas d'onze contractes menors per realitzar activitats culturals al barri de Vilapicina i Torre Llobeta de febrer a desembre. Van ser adjudicats a una mateixa empresa per un import en total de 190.377,60 euros (són IVA). Tots ells es basaven en la mateixa necessitat i tenien per objecte genèric les mateixes activitats.