Primeres accions per capgirar la manca de jutges i fiscals catalans. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, signa la resolució sobre la posada en marxa d’un total de 50 beques anuals destinades a graduats en Dret, residents a Catalunya, que vulguin preparar-se per accedir a les carreres judicial i fiscal. Aquestes condicions, com ara tenir el nivell C1 de català, s’han publicat en el Diari Oficial de la Generalitat (DOCG) del 27 de juliol passat.

El Departament de Justícia detalla que són 50 beques anuals, durant quatre anys, per preparar les oposicions a la carrera judicial i fiscal a Catalunya. Les persones beneficiàries d’aquesta beca rebran 965 euros bruts al mes durant 4 anys. La persona beneficiària que hagi superat l’oposició haurà d’acreditar haver sol·licitat, amb caràcter preferent, la seva plaça o destinació a Catalunya. La convocatòria de sol·licitids s'obrirà al setembre.

Requisits per als sol·licitants

Els estudiants que les vulguin sol·licitar han de tenir el grau en Dret i no haver transcorregut més de deu anys de l’obtenció del títol. Cal estar empadronat i tenir residència efectiva a Catalunya, almenys cinc anys dels darrers set a comptar des de la publicació de la convocatòria. A més, caldrà haver obtingut a l’expedient acadèmic del grau de Dret una nota mínima de 6 sobre 10, així com tenir coneixements de la llengua catalana (nivell C o equivalent).

Les persones becades hauran de dedicar-se en exclusiva a la preparació de les oposicions i disposar d’una persona preparadora que haurà de ser magistrat, jutge o fiscal i haver accedit a la carrera jurídica o fiscal pel torn lliure. Es requereix que portin 6 mesos preparant-se, però, en cas que no es cobrissin totes les beques previstes, podran optar també persones que no hagin començat la preparació o que portin preparant menys de 6 mesos.

Còmput anual dels ingressos

A més, podran accedir a la beca persones amb recursos i ingressos econòmics bruts, computats anualment per tots els conceptes i per unitat familiar, fins a 75.000 euros nets per unitat familiar (pare, mare o cònjuge i fills dependents si n’hi ha) o 10.000 euros en el cas que no pertanyin a cap unitat familiar.

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) realitzarà el seguiment de les persones becades mitjançant informes mensuals de les persones preparadores i exàmens trimestrals - tipus test i orals- que faran avaluadors externs. Els i les becades hauran de presentar cada mes la justificació econòmica del pagament al preparador.

Vacants a la plantilla judicial

La falta de jutges i magistrats de Catalunya és històric, i no pas per la llengua catalana, on està infrautilitzada en els jutjats, ni pel procés independentista dels darrers anys. El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, va exposar fa u mes al Parlament les mancances de la planta judicial a Catalunya, tant de funcionaris (depenen de l’Estat espanyol) com d’infraestructures, que gestiona la Generalitat. Va indicar que d’una planta de 846 places orgàniques de jutges, 84 (un 10%)   van arribar a estar vacants a finals del 2021, tot i la incorporació de 74 nous jutges. L’any passat, només 3 jutges i magistrats van concursar a destinacions a Catalunya, mentre 68 cap a altres comunitats.

Hi afegia que  també es manté en les places de lletrats de l’Administració de Justícia (LAJ): un total de 186 de 675 secretaries orgàniques estaven cobertes per secretaris judicials substituts. I també destacava l’elevat interinatge de la planta de funcionaris: del total de 7.394 places, unes 3.182 (43%) són cobertes per funcionaris interins. En el cas del personal d’auxili, l’índex d’interins és del 72%.