Expulsada. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha inadmès la personació de l’Asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) en la causa de l’execució forçosa de l’aplicació del 25% de castellà en tot el sistema educatiu de Catalunya en considerar que “no està legitimada”, però afegeix que agents del cos armat s'hi poden personar com a pares de fills en edat escolar. És per això que en la mateixa interlocutòria, comunicada avui, la secció 5a de la sala contenciosa administrativa del TSJC sí que admet la personació d'un ​particular, pare en un centre escolar, en la sol·licitud d'execució forçosa de la sentència sobre l'aplicació del 25% de castellà en els centres educatius.

El tribunal raona: "Hem de reconèixer la legitimació dels alumnes i els seus pares que compareixen amb la legitimació que els atorga la condició d'usuaris singulars d'un centre escolar concret". Amb aquest raonament, en la resolució del 5 de maig passat, el TSJC va aprovar l’execució forçosa del 25% de castellà per la petició de l’Asamblea para una Escola Bilingüe, tot i la negativa de l’Advocacia de l’Estat i de la Generalitat, que va presentar un recurs per aturar-ho. A més, dos magistrats del TSJC han tornat a manifestar-se en contra d'aquest raonament.

En la interlocutòria, els cinc magistrats de la secció exposen que “la jurisprudència ha rebutjat la legitimació vinculada a finalitats socials formulades de forma genèrica i imprecisa, ja que, per aquesta via, s'arribaria a una legitimació tendencialment universal equivalent al simple interès en defensa de la legalitat”, i per això rebutja la personació de l’associació. El tribunal també s’ha de pronunciar ara sobre la petició de personació en la causa d’Òmnium Cultural en nom de tots els escolars de Catalunya, i com a entitat de foment de la llengua pròpia.

 

Reclams

L’abril passat, l'Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil va presentar un escrit en què demanava l'execució forçosa de la sentència del TSJC del 2020, validada pel Suprem, perquè “el fill de qualsevol guàrdia civil destinat a Catalunya pugui estudiar en castellà almenys un 25% de les assignatures”. A més, sol·licitava que el tribunal acordi d’imposar a la Generalitat que pagui una indemnització de 450 euros per cada trimestre que no compleixi la sentència a favor dels membres de la Guàrdia Civil amb fills en edat escolar a Catalunya que no puguin rebre el 25% de les assignatures en castellà. L'associació de la Guàrdia Civil justificava la seva legitimació en el dret a la conciliació de la vida personal i familiar dels seus associats, guàrdies civils destinats a Catalunya.

El TSJC precisa ara que aquesta associació sol·licitant no exerceix la condició de sindicat o associació creada a l'empara de la Constitució. I afegeix: “El recurs i la sentència que és objecte d'execució no es refereixen a una qüestió general i abstracta; és a dir, no som davant una relació de subjecció general. Més aviat som davant d’una qüestió que afecta una relació de servei públic limitat a la manera com es presta el servei d'ensenyament a la comunitat autònoma catalana, que té, així, uns destinataris concrets”. Per tot això, el tribunal descarta les pretensions de l'entitat sol·licitant, tot i que afegeix “sens perjudici de la legitimació que pogués correspondre als progenitors dels menors en els termes ja declarats en la interlocutòria de data 5 de maig de 2022”.

És per això, que la sala sí que accepta la personació d’un pare amb fills escolars. I raona: “No hi ha dubte que l'execució de la sentència tindrà repercussions pràctiques en els centres individualment considerats, centres en què reben diàriament les seves classes els alumnes, per la qual cosa tant els seus pares com ells resulten afectats en el transcurs normal de la vida escolar com a usuaris singulars del servei públic d'ensenyament. No es pot passar per alt, per això, que aquests alumnes, com els seus progenitors, poden resultar tant beneficiats per l'execució com perjudicats per la inexecució, atesa la situació en els centres escolars”.