El lloguer de l’habitatge, divorcis i la guarda i custòdia dels fills concentren el nombre més gran de consultes que la ciutadania ha realitzat al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) que ofereix l’Advocacia Catalana. En concret, els catorze col·legis de l’advocacia van atendre un total de 81.371 consultes el 2021, de les quals un 67 % en l’àmbit civil, segons recull la memòria del Departament de Justícia, que subvenciona aquest servei d’assistència jurídica gratuïta. Justícia ha informat que per a aquest any 2023 destinarà 848.000 euros per mantenir aquest servei, en el qual s’orienta la ciutadania sobre dels seus drets i la possibilitat de presentar una demanda o una denúncia als jutjats, o recórrer a altres sistemes alternatius, com la mediació. A banda, hi ha el servei del Torn d’Ofici i de justícia gratuïta a les persones sense recursos. En concret, de les 14.664 consultes sobre arrendaments i propietat horitzontal, la majoria van ser sobre l’arrendament de l’habitatge (11.482). En l’àmbit de Matrimoni i família, es van realitzar 19.881 consultes, de les quals gran part sobre guarda i custòdia dels fills menors (4.429) i sobre divorcis (4.325). S’indica que les consultes s’han incrementat força, malgrat que encara no arriben als nivells anteriors de la pandèmia sanitària, on el 2019 es va arribar a les 85.735 consultes.

En l’informe, també es detalla que un segon àmbit d’interès és el dret laboral, amb 6.849 consultes, de les quals les principals va ser sobre acomiadaments (3.228). En dret penal es van fer 5.907 consultes, la majoria de les quals per delictes i denuncies, sense especificar el tipus. I es van registrar 4.112 consultes relacionades amb la Seguretat Social, amb la desocupació (1.607 consultes) com la més destacada. El Departament informa que el 2021 es va destinar un total de 821.562 euros per subvencionar el funcionament del SOJ als 14 col·legis d’advocats de Catalunya. La subvenció del SOJ és de 31 euros per hora d’aquest servei que hi presten els lletrats adscrits. Prop de la meitat de les consultes són ateses per professionals del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

La meitat dels usuaris, a l’atur

Pel que fa al perfil de l’usuari d’aquest servei gratuït, gairebé és igual entre homes (50,5%) i dones (46%). La franja d’edat més representativa entre les persones que s’adrecen al SOJ va dels 40 als 59 anys (46%), li segueix la franja de 20 a 39 anys (37%). Pel que fa a l’idioma emprat pels usuaris, la llengua més utilitzada és el castellà (76%), enfront del 17,40 % de català. La nacionalitat de la gran majoria dels usuaris del SOJ és l’espanyola, i es precisa que actualment els estrangers no comunitaris representen el 13 % de les consultes. Quant al perfil socioeconòmic, un 50% de les persones que s’adrecen al SOJ es troben a l’atur. Aquest és el principal col·lectiu, seguit dels treballadors per compte d’altri (21 %), i dels pensionistes (7,5 %). I s’indica que els jutjats són els que normalment deriven les persones als SOJ, seguit de familiars i amics i els mateixos col·legis d’advocats.

El servei penitenciari

A Catalunya també s’ofereix el servei d’orientació jurídica penitenciària a persones que compleixen una condemna en centres penitenciaris. S’hi precisa que l’exercici 2021 els lletrats inscrits en aquest servei van realitzar 2.768 consultes o assessoraments, a unes 2.163 persones recluses, la majoria de les quals sobre dret penitenciari. Aquest servei va rebre una subvenció de 78.960 euros el 2021.