Un cop acabats els exàmens, toca saber com calcular la nota de la Selectivitat 2023. És ben senzill: la qualificació mitjana de batxillerat en representa un 60%, mentre que la qualificació de la fase general de les PAU en representa un 40%. D'aquí, sortirà una nota sobre 10 a la qual ens referirem com a "nota d'accés". La cosa no s'acaba aquí, ja que després tenim l'anomenada "nota d'admissió": s'obté afegint-hi la fase específica, amb la qual es podrà arribar fins a una qualificació màxima de 14. 
 

🔴 Selectivitat 2023 a Catalunya, DIRECTE | Última hora dels exàmens d'avui
 

🧮 Simulador nota de tall i selectivitat 2023 | CALCULADORA
 

Anem per parts. La qualificació mitjana de batxillerat es multiplica per 0,6 i la de la fase general, per 0,4. Pel que fa a la nota de la fase general, cal saber que és la mitjana aritmètica dels cinc exercicis que la componen. Cadascun d'aquests exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts, amb el requisit indispensable d'obtenir una nota igual o superior a 4 de mitjana per optar a nota d'accés. Així doncs, la qualificació mitjana de batxillerat (60%) i la qualificació de la fase general (40%) donen la nota d'accés per accedir a estudis universitaris: la nota mínima és de 5 i la màxima de 10, amb validesa indefinida.

Un exemple de com calcular la nota de la Selectivitat 2023

D'aquí passem a la nota d'admissió, que és on entra en joc la qualificació de la fase específica. En aquest cas, s'ha de mirar cada matèria examinada per separat amb una nota igual o superior a 5. És així com obtindrem una nota entre 5 i 14, amb les qualificacions de les matèries de la fase específica que seran ponderades segons el coeficient corresponent: 0,1 o 0,2. El coeficient dependrà de la branca de coneixement en què s'inscrigui el grau universitari al qual es vol fer la preinscripció i es tindran en compte aquelles que donin la millor nota d'admissió. Aleshores, sumarem l'esmentada nota d'accés a la matèria 1 multiplicada pel coeficient corresponent i a la matèria 2, també multiplicada pel coeficient corresponent (0,1 o 0,2).

Millor amb un exemple: imagineu un o una estudiant que té una mitjana de batxillerat de 8,5 i un 6,2 en la fase general. La seva nota d'accés es calcularia multiplicant 8,5 per 0,6 i 6,2 per 0,4, resultant en una nota d'accés de 7,280. Ara aquí hem de tenir en compte el grau que vol estudiar (Matemàtiques a la UAB, per exemple) i les matèries de la fase específica amb la seva respectiva qualificació: Biologia (7), Física (7,5) i Matemàtiques (6), per exemple. En el cas de Matemàtiques a la UAB, l'assignatura de Biologia només en pondera 0,1; Física i Matemàtiques, 0,2. El 7 de Biologia multiplicat 0,1 resulta en un 0,7; mentre que el 7,5 de Física i el 6 de Matemàtiques multiplicats per 0,2 resulten en 1,5 i 1,2. Aleshores, la nota d'admissió serà la suma del 7,280 de la nota d'accés més l'1,5 de Física (la primera qualificació més alta, un cop ponderada) i l'1,2 de Matemàtiques (la segona qualificació més alta). El resultat? Una nota d'admissió de 9,980 per accedir al grau de Matemàtiques a la UAB.