A partir del dijous 14 de novembre comença el canvi de freqüències de televisió digital terrestre (TDT) a Catalunya. A la demarcació de Girona, Lleida i Tarragona, el canvi de freqüència afectarà els múltiples estatals i autonòmics, mentre que a Barcelona no hi haurà cap canvi. En diversos municipis de les quatre demarcacions canviarà la freqüència assignada a la televisió digital local.

El canvi no implicarà l'aparició ni desaparició de canals de televisió, que simplement es desplacen de freqüència, ni l'obsolescència de televisors ni descodificadors de TDT. De fet, depenent de la seva tipologia, en alguns edificis no serà necessari adaptar les instal·lacions de recepció del senyal de televisió. Les comunitats de propietaris podran sol·licitar els ajuts previstos en cas que sigui necessari adaptar les instal·lacions col·lectives de recepció de televisió. La subvenció oscil·la entre 104,3 i 677,95 euros.

Sis mesos de transició

Durant el canvi de freqüències de TDT, a fi de facilitar la transició i minimitzar l'impacte per a la ciutadania, les cadenes de televisió emetran simultàniament a través de les freqüències nova i antiga abans de procedir a l'aturada d'aquesta última. L'emissió simultània tindrà una durada de sis mesos en la major part dels municipis.

Un total de 56.821 edificis de Catalunya, hauran d'adaptar les seves instal·lacions per continuar rebent tots els múltiples nacionals i autonòmics. D'ells, 24.126 edificis s'ubiquen en Girona, 10.279 a Lleida i 22.416 a Tarragona.

Per dur a terme l'adaptació, les comunitats de propietaris dels edificis en els quals sigui precís fer canvis en els sistemes de recepció del senyal de televisió hauran de contactar amb un instal·lador registrat per efectuar-los. Aquelles comunitats que, sent necessari, no facin les adaptacions precises en els sistemes de recepció del senyal TDT dels seus edificis, podrien deixar de veure alguns dels canals de televisió.

Resintonitzar

Independentment del tipus d'equip de recepció de senyal dels edificis, tots els ciutadans i ciutadanes hauran de resintonitzar els seus televisors per poder gaudir de l'oferta completa de TDT. Més informació en la pàgina web http://www.televisiondigital.es/.