Les eines per a l’erradicació de la violència masclista es despleguen a Catalunya, tot i que encara no a tot el país. És el cas de les Unitats de Valoració Forense Integral (UVFI), formades per professionals de tres àrees del Departament de Justícia: l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC),  l’Equip d’assessorament Tècnic Penal i l’Equip d’Assessorament Tècnic Familiar, que de forma conjunta avaluen el risc que pot tenir una víctima de tornar a patir violència masclista, i també els seus fills. Aquesta informació acurada s'entrega als jutges que han de decidir si acorden mesures cautelars, penals i civils, per protegir-los, com per exemple suspendre un règim de visites. Actualment, aquestes UVFI estan desplegades en els jutjats de les capitals de província i a Tortosa, tot i que podrien realitzar algun informe si és sol·licitat per un altre jutjat de violència contra la dona, segons Justícia. La pandèmia sanitària ha retardat la posada en marxa d'aquestes unitats fins al 2021, any en què s’ha dut a terme un total de 42 informes: 24 a Barcelona, 13 a Tarragona, 3 a Girona i 2 a Lleida.

A banda dels informes integrals, cada jutjat pot sol·licitar un informe urgent medicoforense. En aquest sentit, professionals de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya van fer 5.616 informes de lesions relacionats amb la violència masclista (del total de 37.793 reconeixements de lesionats) l’any passat, i 1.017 valoracions psiquiàtriques (del total de 8.162 fetes). L’abordatge integral per fer front a la violència masclista ja s’inclou en la llei de 2004, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere,  i un any després es van crear jutjats especialitzats de violència sobre la dona, però no s’han desplegat totes les eines previstes en l'àmbit estatal. La reforma que la Llei catalana 17/2020  que amplia i actualitza la llei 5/2008, dels drets de les dones a erradicar la violència masclista,  insisteix en aquestes unitats integrals i  precisa que l’avaluació del risc, tant policial com medicoforense i les de les unitats de valoració forense integral, “han d’incloure el risc patit pels fills i filles de la dona”.

Confecció en tres mesos

La subdirectora de la divisió de Girona de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), la doctora Mariona Cañisá, informa que les unitats de valoració forense integral són formades per tres o quatre professionals de les tres àrees especialitzades, que de forma “multidisciplinari i coordinada” estudien cada cas “i sempre focalitzat en la víctima”.  Com funcionen? Les professionals fan un disseny de les exploracions de la UVFI, que pot ser demanada des de l’advocada de la víctima, l’agressor, el fiscal o el mateix jutge. L'avaluació inclou entrevistes a la víctima, a l’agressor i als fills, així com estudiar el seu entorn social i escolar. Analitzen la violència física, la psíquica i el perill de reincidència. El protocol d’actuació precisa que s'han de fer dues visites amb la víctima i l'agressor. Per això, els informes de les unitats integrals s’entreguen uns tres mesos després al jutjat i en casos urgents, en un mes.

“Els informes inclouen molta informació, de molta utilitat i de diferents disciplines. Esperem que les unitats de valoració forense integral es consolidin i  ampliïn”, manifesta Cañisá, que  comparteix que seria positiu que “aquest abordatge integral en un futur s’ampliï a l’àmbit de Menors i pel que fa a les agressions sexuals amb la nova llei”, declara Cañisá. Pel que fa a les avaluacions medicoforenses urgents de risc també es poden sol·licitar al jutjat de guàrdia.

Justícia. Foto2
La doctora Cañisá, amb la coordinadora de l' EATP, Cristina Centelles, una psicòloga i una treballadora social de la unitat de Girona./ Foto: D.J.

Eina efectiva

A l’estudi Mesures de protecció dels i les menors víctimes de violència masclista: una reforma pendent en l’atenció a la víctima, s'afirma que els professionals de l’advocacia i la judicatura qualifiquen de "gran utilitat" els informes elaborats per les unitats de valoració forense integral. Es destaca que en aquestes unitats participen professionals de l’àmbit de Família que “valoren els riscos que els menors poden tenir en el règim de visites, que pot implicar canvis de caràcter preventiu, i fins i tot en la custòdia”. S’hi afegeix que des de l’advocacia s’admet que les UVFI “són una eina d’assistència tècnica efectiva, però que estan infrautilitzades pels jutjats”.

L’advocacia -afegeix- considera que aquestes valoracions forenses integrals, incloses les seves avaluacions del risc sobre la víctima i els seus fills i filles, s’haurien de sol·licitar d’ofici pels òrgans judicials o per la fiscalia, i sempre que es detecti una situació del risc, ja que s’indica que quan la víctima no vol declarar, el jutjat dicta automàticament el sobreseïment del procediment sense sol·licitar una avaluació del risc. I s'hi afegeix que l’Audiència de Tarragona està “molt sensibilitzada” respecte a les valoracions i prediccions del risc i fa que els jutjats també les demanin.

Per la seva banda, a l’estudi s’indica que la fiscalia “critica que les UVFI no prestin un servei de guàrdia i troben a faltar disposar d’informes d’aquests equips multidisciplinaris”, ja que la majoria de denúncies es produeixen els caps de setmana. En l'àmbit policial, els Mossos d’Esquadra  també realitzen avaluacions de risc que presenten als jutjats. El Ministeri de l’Interior té el sistema integral VioGen, que inclou un protocol d’avaluació del risc també pels fills i filles de les víctimes.