El càncer de pròstata és el tumor més freqüent que pateix l'home a Espanya. Segons dades de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, en el que portem de 2021, a Espanya, s'han diagnosticat més de 35.000 casos, amb un total de 5.986 morts.

Es tracta d'una patologia que té diferents causes, algunes genètiques, per raó de raça o herència familiar. D'altres, degudes a factors externs com la diabetis, la hipertensió, l'obesitat o el tabaquisme són més discutibles no existint mesures preventives per reduir el risc de desenvolupar càncer de pròstata.

La probabilitat de tenir aquest càncer augmenta en funció de l'edat i es considera que un 60% dels homes de 79 anys ha estat diagnosticat d'aquesta malaltia. En qualsevol cas, una patologia que té una incidència tal elevada i que, per tant, genera un fort impacte en la població masculina, fa que sigui una de les malalties més estudiades a nivell urològic i que siguin molts els experts que que investiguen en el desenvolupament de noves tècniques i tecnologies per al seu diagnòstic i tractament.

En l'actualitat, l'aliança entre medicina i tecnologia és fonamental, ja que els avenços en dispositius mèdics redunden en benefici dels pacients i els cirurgians. Això permet oferir diagnòstics més precisos i tractaments amb millors resultats en termes funcionals i de recuperació.

En paraules del doctor Juan Justo Quintas, de ROC Clinic, "s'ha d'incorporar aquella tecnologia que demostra millorar els resultats diagnòstics i terapèutics dels nostres pacients". I és que la medicina no està exempta d'adaptar-se a l'evolució. Igual com en altres sectors, la medicina està patint una revolució tecnològica de gran magnitud.

D'aquesta manera, els avenços en les tècniques per al diagnòstic i el tractament de càncer de pròstata són cada vegada més grans, destacant, entre tots, el diagnòstic a través de la biòpsia de fusió, la teràpia focal i la cirurgia robòtica amb el sistema robòtic Da Vinci.

Biòpsia de fusió

La biòpsia de fusió és, segons els experts de ROC Clinic, el procés més precís i fiable per detectar el càncer de pròstata. Tradicionalment, les biòpsies prostàtiques es realitzaven de manera aleatòria i cega, és a dir, no guiades per una prova d'imatge.

Amb l'aparició de la ressonància magnètica nuclear multiparamètrica de pròstata, aquesta prova permet per primera vegada veure l'àrea cancerosa dins de la pròstata. La biòpsia de fusió ens permet fusionar les imatges d'aquesta ressonància del pacient realitzada prèviament amb l'ecografia realitzada en temps real a la sala d'operacions, permetent dirigir la presa de mostres a la regió que el radiòleg marca com a sospitosa.

Aquesta presa de mostres dirigida augmenta per tant la possibilitat de diagnosticar un càncer de pròstata clínicament significatiu, disminuint la possibilitat de deixar sense diagnosticar a un pacient que pateix realment la malaltia. A més, en realitzar la presa de mostres per via transperineal disminueix la possibilitat d'infecció i elimina la possibilitat de sagnia rectal o rectorragia.

Aquest tipus de biòpsies, a més, facilita al facultatiu un mapa precís del tumor (mida i localització) i de les seves relacions amb les estructures importants com l'esfínter, el que permet al cirurgià planificar millor el tractament de manera individualitzada i obre la possibilitat de realitzar tractaments amb teràpia focal.

Una vegada analitzada aquesta biòpsia, que proporciona amb exactitud l'extensió i agressivitat del tumor dins de la pròstata, el cirurgià i l'equip mèdic, informant sempre el pacient, decidiran la millor manera d'intervenir i tractar aquest càncer.

A partir d'aquest diagnòstic, existeix un ventall d'opcions terapèutiques molt ampli, sempre tenint en compte aspectes importants com l'edat, les característiques d'agressivitat del tumor, la mida o volum tumoral o la localització, i en funció d'això adequar el millor tractament individualitzat per a cada pacient.

Segons explica el doctor Justo, "les opcions són variades, podent considerar-se des de no tractar el pacient i fer-li un seguiment estret dins d'un programa de vigilància activa en pacients amb càncer de baix risc, fins als tractaments radicals, passant per altres opcions com el tractament focal."

emmalalteixo hospitalitzat unsplash

Tractament amb teràpia focal

La teràpia focal és un tractament mínimament invasiu, que persegueix replicar els resultats oncològics de les teràpies radicals disminuint els efectes secundaris associats a aquestes com la disfunció erèctil o la incontinència urinària.

Consisteix a tractar únicament el focus tumoral preservant la resta de la glàndula prostàtica. Per a aquesta teràpia és important la realització d'una biòpsia de fusió prèvia que asseguri que el tumor és únicament en el focus identificat en la mateixa per realitzar el tractament. En la majoria dels casos, es realitza de forma ambulatòria o amb una estança hospitalària breu permetent un ràpid retorn a la vida quotidiana.

ROC Clinic, per exemple, disposa de tres modalitats de teràpia focal: crioteràpia, HIFU (ultrasò focalitzat d'alta intensidad)y electroporació. La crioteràpia utilitza les baixes temperatures per destruir les cèl·lules cancerígenes. La teràpia focal amb HIFU aconsegueix el mateix efecte lesiu sobre les zones tumorals, en aquest cas, gràcies a la calor que concentra un dispositiu d'ultrasons.

Per la seva part, l'electroporació permet també preservar al màxim les estructures sanes veïnes de la lesió tumoral a tractar, administrant una sèrie de polsos elèctrics curts i d'alt voltatge, que destrueixen les cèl·lules canceroses de la lesió a tractar.

Cirurgia robòtica amb Da Vinci

Les intervencions urològiques han fet un salt de precisió incorporant al seu arsenal mèdic el sistema robòtic Da Vinci, un aparell desenvolupat als EUA que sintetitza els avantatges de la cirurgia oberta i la laparoscòpia en una operació mínimament invasiva.

El sistema robòtic Da Vinci està compost per una consola quirúrgica, el carro del pacient amb els braços robòtics i la torre de visió, amb el que l'uròleg opera a distància i manipula l'òptica i els braços des de la consola quirúrgica.

Així, el cirurgià té una visió excel·lent del camp quirúrgic, ampliat i en tres dimensions, amb la possibilitat de tractar àrees anatòmiques difícilment accessibles amb més precisió, la qual cosa redunda en millors resultats, i tot a través d'uns accessos d'uns quants mil·límetres d'incisió.

A més dels resultats oncològics, que són el principal objectiu d'aquestes cirurgies, l'ús d'aquests robots millora els resultats funcionals (preserva la funció sexual de l'home) el que influeix en la millora de la seva qualitat de vida.

Aquestes cirurgies impliquen menor temps quirúrgic, menor sagnia intraoperatòria i una alta hospitalària en un menor espai temporal, sent, en conjunt, una intervenció menys traumàtica i amb una recuperació postoperatòria menys dolorosa i més ràpida, amb una hospitalització més breu i una millor i més ràpida tornada a la vida normal.

L'ús d'aquesta tecnologia porta més beneficis, amplifica les qualitats del metge, que es beneficia d'una millor actitud|postura durant la intervenció, minimitzant el cansament inherent a cirurgies d'aquestes característiques. A més, és una tecnologia segura, ja que compta amb mecanismes de seguretat bidireccionals, tant del cirurgià sobre el robot, com del robot sobre el doctor.

En aquest sentit, per als cirurgians de ROC Clinic, "els sistemes robòtics estan dotats de mecanismes de seguretat perquè, en el cas de detectar alguna acció anòmala, aquest s'aturi automàticament i activi una alarma, limitant la seva nova posada en funcionament al fet de resoldre el problema que desencadena l'alarma", segons explica l'uròleg Juan Justo. Així mateix compten amb bateries de reserva per finalitzar o retirar en sistema robòtic del pacient en casos de fallada del subministrament elèctric.

I encara que pugui semblar que les màquines suplanten els humans o creen barreres entre ells, en aquests casos els pacients estan degudament informats del procediment, i una vegada coneixen els seus beneficis, són proclius a aquestes intervencions.

Segons l'experiència del doctor Justo, "l'ús de tecnologia robòtica no implica una disminució de l'atenció que es presta a la intervenció. El fet de no estar en contacte directe amb el pacient no implica que no estigui immers completament en el procediment quirúrgic que està realitzant. La qualitat de la imatge que ofereixen els dispositius robòtics fa que la immersió en la cirurgia sigui més gran si cap, ja que permet al cirurgià sentir que està navegant a l'interior del pacient."

En qualsevol cas, els bons resultats de les noves tècniques i tecnologies, com el robot Da Vinci, no són obstacle perquè la tecnologia i la medicina continuïn evolucionant i millorant per proporcionar cada vegada millors resultats en el tractament del càncer de pròstata i un altre tipus de malalties.