El Tribunal Constitucional ha tombat acords de la Mesa del Parlament sobre l'autodeterminació i la monarquia, després d'estimar una demanda d'empara presentada per 32 diputats de Ciutadans a la cambra catalana. Concretament, el ple del tribunal espanyol de garanties ha anul·lat aquest dimecres l'admissió a tràmit per part de l'òrgan de govern del Parlament de diverses resolucions a favor de l'autodeterminació i contra la monarquia el juliol del 2019. Així, la sentència diu que es van vulnerar els drets dels diputats de Ciutadans perquè ja hi havia jurisprudència contrària.

Recordem que no és pas la primera vegada que passa: per exemple, a principis del 2022, el TC ja va anul·lar dos acords de la Mesa sobre l'autodeterminació — del setembre del 2019. En aquesta ocasió, els diputats de Ciutadans van impugnar l'admissió a tràmit acordada per la Mesa el 24 de juliol del 2019 d'algunes propostes de resolució formulades per Junts i la CUP per debatre-les en un ple convocat l'endemà (25 de juliol) per tractar sobre "propostes per a la Catalunya real". És per aquesta mena de propostes que l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent, i altres membres de la Mesa van ser jutjats.

La doctrina del Constitucional

Els diputats de Ciutadans van al·legar que l'admissió a tràmit d'aquestes propostes suposava una vulneració del dret fonamental a l'exercici d'un càrrec representatiu en condicions d'igualtat, en relació amb el dret a la participació de les persones en els afers públics a través dels seus representants. Així, van argumentar que se'ls situava en la tessitura o bé de no participar en el debat d'aquestes propostes, fent amb això desistiment de les seves funcions; o bé de participar en la sessió coneixent la seva il·licitud. I és que el text de les propostes contradeia el que resol el Constitucional en resolucions anteriors a aquesta data.

 Aleshores, el tribunal ha resolt el recurs plantejat tot invocant la seva doctrina en la matèria — respecte al control constitucional de les decisions adoptades per les meses dels òrgans legislatius en l'àmbit de la seva funció de qualificació i admissió a tràmit d'iniciatives parlamentàries. En concret, quan aquestes constitueixen un incompliment manifest d'allò que ha resolt prèviament el mateix tribunal. La doctrina destaca l'element de voluntarietat subjacent en la decisió de la Mesa, en el sentit que "sigui conscient que, en tramitar la iniciativa, està incomplint el seu deure constitucional d'acatar allò resolt per aquest tribunal (...). Així succeeix, entre altres supòsits, en els casos en què la resolució contingui una decisió expressa de la qual se'n derivi aquesta conseqüència (per exemple, procedeixi d'un acte o una norma l'eficàcia de la qual estigui suspesa, o infringeixi una mesura cautelar o qualsevol altre pronunciament que aquest tribunal hagi pogut adoptar en l'exercici de la seva jurisdicció), o quan aquesta iniciativa parlamentària sigui l'aplicació d'un acte o norma anterior que hagi estat declarat inconstitucional".

L'autodeterminació i el TC

L'aplicació d'aquesta doctrina en relació amb els acords de la Mesa impugnats fa que el tribunal resolgui que la proposta de resolució 1 i la 2.3, que instaven el Parlament a defensar el dret a l'autodeterminació de Catalunya "com a instrument d'accés a la sobirania del conjunt del poble de Catalunya", "amb acord o sense de l'Estat espanyol", es troben en "frontal contradicció" amb la sentència del mateix TC del desembre del 2015 que va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat de la resolució 1/ XI del mateix Parlament de Catalunya, de 9 de novembre de 2015 en què, "a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015" es declarava l'inici del procés de creació d'un estat català independent i la seva desconnexió amb l'Estat espanyol, sense supeditar-se entre d'altres a les decisions de l'Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional.

Així mateix, la sentència afegeix que les propostes admeses a tràmit el 24 de juliol de 2019 van contradir frontalment altres resolucions del TC del 2016 i 2017 que admetien incidents d'execució d'aquella sentència del 2015. La sentència assegura que els membres de la Mesa eren conscients dels requeriments que el tribunal els havia dirigit prèviament perquè no tornessin a presentar iniciatives parlamentàries amb el mateix contingut d'aquelles, com també van advertir, infructuosament, els diputats de Ciutadans a la Mesa en presentar sol·licitud de reconsideració de l'acord d'admissió a tràmit, malgrat la qual cosa la Mesa en va mantenir l'admissió a tràmit.

La reprovació de Felip VI

Respecte a la resolució 2.2 i la 18.5, en què es proposava la reprovació del rei Felip VI per la seva "posició i intervenció en el conflicte català" i "l'aposta per l'abolició" de la monarquia, la sentència evidencia la contradicció d'ambdues iniciatives amb allò resolt al seu torn pel TC el juliol del 2019, que va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat d'alguns apartats de la resolució 92/XII del Parlament de l'11 d'octubre del 2018, que en termes substancialment idèntics a les propostes presentades ara, condemnaven el posicionament del rei Felip VI en relació amb l'1-O i s'apostava per l'abolició de la monarquia.

D'aquesta manera, el TC destaca com es va posar de manifest a la junta de portaveus de 25 de juliol de 2019 aquesta contradicció, malgrat la qual cosa la Mesa va denegar la reconsideració sol·licitada i va confirmar la seva admissió a tràmit, tan sols sis dies després de dictada aquella sentència que declarava inconstitucionals les mateixes propostes. Aquesta immediatesa temporal es considera rellevant per acreditar la voluntat d'incompliment de la Mesa, tal com ja ha posat de manifest la doctrina constitucional.

Vot particular

En definitiva, la sentència aprecia que la Mesa del Parlament de Catalunya havia d'haver impedit aquelles iniciatives, i en no fer-ho va lesionar el nucli de la funció representativa dels diputats de Ciutadans, vulnerant així els seus drets fonamentals, cosa que determina l'estimació de la demanda presentada i la nul·litat dels actes expressament impugnats. Únicament es rebutja de ple la pretensió accessòria dels recurrents perquè s'anul·lessin també totes les "decisions i actuacions del president del Parlament tendents a fer efectius els acords de la Mesa", atesa la manca de precisió d'aquesta al·legació. El tribunal recorda que té vetada, d'acord amb doctrina reiterada, la reconstrucció d'ofici de les demandes de protecció.

El magistrat Ramón Sáez Valcárcel ha anunciat la formulació de vot particular. No comparteix la doctrina que aplica la sentència, perquè amplia el contingut del dret fonamental a l'exercici de la funció representativa dels diputats demandants, a qui l'admissió a tràmit de les propostes només obliga a intervenir en el debat. Tot i això, sacrifica el dret fonamental dels diputats proposants als quals se'ls impedeix sotmetre a deliberació i defensar les seves iniciatives. A més, suposa una tutela inacceptable de la funció parlamentària, en expulsar del debat polític qüestions rellevants com la forma d'Estat, la crítica als actes de la Prefectura de l'Estat i el subjecte de la sobirania, i afecta substancialment el principi democràtic.