El Tribunal Constitucional ha paralitzat la tramitació del recurs presentat pel govern central contra la Llei de Voluntats Digitals catalana perquè entén que, en haver ocupat Mariano Rajoy les funcions del Govern, no tindria sentit que al·legués contra el seu propi recurs. "Amb la finalitat d'evitar un eventual conflicte en la defensa dels interessos de l'Estat i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, se suspèn el termini perquè la Generalitat pugui personar-se i formular al·legacions, en tant que el Consell de Ministres (...) exerceixi les funcions i competències que corresponen al Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya", ha dictaminat el TC.

És a dir, el TC ha assenyalat que el govern central va actuar contra una llei catalana i s'entén que no pot ser part recurrent i, al mateix temps, personar-se en nom del recorregut, la Generalitat, perquè seria absurd. De manera que mentre el govern central ocupi el de Catalunya per aplicació de l'article 155, aquest recurs i d'altres de similars quedaran aturats.

El Constitucional va admetre a tràmit, el 25 d'octubre passat, el recurs del govern central contra la Llei de Voluntats Digitals catalana, que regula l'herència digital de les persones, a més del control de la vida a la xarxa dels menors d'edat pels pares o tutors. En aquest tràmit va suspendre provisionalment la norma fins que no es pronunciï sobre el fons, a petició de l'executiu de Mariano Rajoy.

A més, va traslladar la demanda per una banda al Congrés dels Diputats i al Senat, i per l'altra al Govern i al Parlament de Catalunya, i els va atorgar quinze dies per personar-se en el procés i formular les al·legacions. Així és com opera sempre el TC, però en aquest cas, i davant la intervenció del Govern mitjançant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, ha deixat en suspens aquest termini d'al·legacions fins que torni a constituir-se la Generalitat.