La reforma del Codi Penal pactada entre el govern espanyol amb ERC, que el PSOE i Podemos han registrat aquest divendres al Congrés dels Diputats i que preveu la derogació del delicte de sedició, i el substituirà per un delicte de desordres públics agreujats. Aquest és el text íntegre de la proposició de llei.

Els punts de la reforma del Codi Penal sobre el delicte de sedició 

Catorze:

Se suprimeix el Capítol I del Títol XXII

Quinze:

Es modifica l'article 557, que queda redactat com segueix:

1. “Seran castigats amb la pena de presó de sis mesos a tres anys els que, actuant en grup i amb la finalitat d'atemptar contra la pau pública, executin actes de violència o intimidació:

  • (a) sobre les persones o les coses; o
  • (b) obstaculitzant les vies públiques ocasionant un perill per a la vida o salut de les persones; o
  • (c) envaint instal·lacions o edificis

2. Els fets descrits en l'apartat anterior seran castigats amb la pena de presó de tres a cinc anys i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic pel mateix temps quan es cometin per una multitud el número de la qual, organització i propòsit siguin idonis per afectar greument l'ordre públic. En cas de trobar-se els autors constituïts en autoritat, la pena d'inhabilitació serà absoluta per temps de sis a vuit anys.

3. Les penes dels apartats anteriors s'imposaran en la seva meitat superior als intervinents que portessin instruments perillosos o als quals duguessin a terme actes de pillatge. Aquestes penes s'aplicaran en un grau superior quan es portessin armes de foc.

4. La provocació, la conspiració i la proposició per a les conductes previstes en els números dos i tres del present article seran punibles amb les penes inferiors en un o dos graus a les respectivament previstes.

5. Serà castigat amb pena de presó de sis mesos a dos anys qui en un lloc concorregut provocarà allau, estampida o una altra reacció anàloga en el públic que posin en situació de perill la vida o la salut de les persones.

6. Les penes assenyalades en aquest article s'imposaran sense perjudici de les quals els puguin correspondre als actes concrets de lesions, amenaces, coaccions o danys que s'haguessin  dut a terme.

Setze:

Es modifica l'article 557 bis, que queda redactat com segueix:

  • "Els que, sense fer ús de violència o intimidació i sense estar compresos en l'article anterior, actuant en grup envaeixin o ocupin, contra la voluntat del seu titular, el domicili d'una persona jurídica pública o privada, un despatx, oficina, establiment o local, encara que es trobi obert al públic, i causin amb això una pertorbació rellevant de la pau pública i de la seva activitat normal, seran castigats amb una pena de presó de tres a sis mesos o multa de sis a dotze mesos, tret que els fets ja estiguessin castigats amb una pena més greu en un altre precepte d'aquest Codi".

Disset:

Se suprimeix l'article 557 ter.

Divuit:

Se suprimeix l'article 559.

Dinou:

Es modifica l'apartat 4 de l'article 573 bis, que queda redactat com segueix:

4. El delicte de desordres públics previst en els apartats dos i tres de l'article 557, així com el delicte de rebel·lió, quan es cometin per una organització o grup terrorista o individualment, però emparats en ells, es castigaran amb la pena superior en grau a les previstes per a tals delictes.