Aquesta és la proposta de mesures del Govern als grups parlamentaris per tal de lluitar contra la sequera a Catalunya. La proposta ha estat rebutjada en el marc de la cimera de l'aigua que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat. El Govern ha estat incapaç d'arribar a un acord amb els diferents grups parlamentaris. La voluntat era modificar el Decret Llei 1/2023, del 28 de febrer, per introduir els punts següents.

Modificacions normatives

 • Establir un període diferit d’aplicació del règim sancionador per excés de dotació d’aigua fins a l’1 de juliol del 2023.
 • Incorporar la tramitació d’emergència de la Llei de Contractes del Sector Públic per diferents tipologies d’obres relacionades amb la garantia de l’abastament descrites en l’Annex 1 i 2 d’aquest document.
 • Habilitar una partida extraordinària dels pressupostos generals per fer front a la situació de sequera.
 • Introduir la possibilitat que l'ACA pugui convocar una línia de subvencions per la millora de l’eficiència hidràulica en baixa.
 • Modificar el Pla Especial de Sequera per tal de permetre que les piscines municipals o assimilables es puguin omplir per raons de salut pública.
 • Les decisions relatives a la modificació o substitució de cabals assignats a l'abastament de poblacions i l’adopció de les mesures derivades de les obligacions que estableix aquest Decret per part dels titulars del servei d'abastament podrà motivar la revisió de les tarifes corresponents en els termes que autoritzi l'administració titular del servei domiciliari.
 • El Govern de la Generalitat i els Grups Parlamentaris es comprometen a treballar conjuntament en la redacció del Decret Llei abans de la seva aprovació.

Suport econòmic als municipis

 • Aportar 50 milions d'euros als ens locals per poder fer obres en baixa a través d’una nova línia de subvencions de l’ACA amb els mateixos percentatges de finançament que les línies de subvenció vigents de l’ACA en abastament en alta.
 • Ampliar la dotació pressupostària de la línia de subvencions en alta oberta per l’ACA de 15 milions d'euros a 40 milions d'euros.
 • Obrir una nova convocatòria durant el mes de maig per cofinançar les despeses del món local en el transport de camions cisterna i obres d’emergència.
 • Obrir una nova convocatòria de subvencions per redacció de plans directors d’abastament municipal.
 • Donar suport a la redacció de plans d’emergència i estalvi municipal per municipis de menys de 20.000 habitants.
 • Totes aquestes mesures es traslladaran en un espai de coordinació amb el món local.

Planificació en infraestructures

 • Prioritzar les infraestructures orientades a la garantia d’abastament ja incloses dins de la Planificació de l’ACA.
 • Incorporar a la planificació de l’ACA les obres necessàries per fer front a la sequera, pactades amb els operadors de la Xarxa Ter-Llobregat.
 • Promoure guies per a ens locals i per a la ciutadania, per la bona gestió de l’aigua com ara: ordenances d’estalvi, reglaments del servei o ordenances municipals d’estalvi d’aigua.
 • Promoure la modificació del Codi tècnic d’edificació per incloure aspectes d’estalvi d’aigua i circularitat.
 • Demanar al Govern Espanyol tot el finançament possible per tal d’accelerar les accions descrites al llarg del document i en especial l’arribada de fons europeus per finançar el cicle de l’aigua.
 • Supervisar i fer seguiment dels grans consumidors d’aigua – requerint l’adopció de plans i mesures tècniques d’estalvi i eficiència que permetin la reducció del consum d’aigua, amb el menor impacte en l’activitat econòmica, facilitant assistència tècnica i facilitats creditícies –ICF, avals, etc.
 • Publicar el consum per municipis, dotacions i pèrdues per tal de garantir informació pública i prioritzar actuacions de millora en els municipis amb major consum.
 • Supervisar i assistir de manera tècnica als municipis que presentin majors consums per càpita i en especial els que superin els llindars de consum marcats pels plans d’emergència i per corresponents plans de sequera locals per millorar-ne l’eficàcia, reduir consums, garantir subministraments i millorar l’eficiència de les xarxes d’abastament (reduir pèrdues), així com mesures d’informació i formació als consumidors domèstics, terciaris i industrials.

Per un país amb una nova cultura de l’aigua

 • Convocar la Taula Nacional de l’Aigua el juny del 2023, que ha de ser l’espai de debat sobre la governança i els usos de l’aigua en el context de canvi climàtic i disponibilitat minvant del recurs hídric. Aquesta Taula neix del reconeixement que l’accés a l’aigua i al sanejament és un dret humà essencial per a la vida i un bé comú que necessita un model de gestió pública i una governança democràtica amb participació ciutadana, transparència i rendició de comptes.
 • L’objectiu d’aquesta Taula, que comptarà amb tots els actors implicats, ha de ser el de vertebrar un Pacte Nacional per l’Aigua que tingui present la biodiversitat i el benestar de les persones en el context de canvi climàtic, i també els marcs de governança del cicle de l’aigua.
 • Assegurar el compliment d’aquest acord a través d’una comissió de seguiment que es reuneixi mensualment.