La llei trans, aprovada aquest dijous al Congrés, incorpora una reforma del Codi Civil per substituir mare, paredona o home per persones o progenitors o ampliar-los amb progenitor gestant o progenitor no gestant. Aquest canvi s'ha fet per implementar un "llenguatge inclusiu" i permetre que s'incloguin "les parelles de dones i parelles d'homes quan un dels membres sigui un home trans amb capacitat de gestar" per tal de "procedir a la filiació no matrimonial per declaració conforme en els mateixos termes que en el cas de parelles heterosexuals”.

La controvèrsia ha sorgit perquè els apel·latius pares, mare o pare sense cap afegit, amb caràcter únic com fins ara, desapareixeran del Codi Civil. Així, es farà servir "mare o progenitor gestant" i “pare o progenitor no gestant”. 

Així, l'article del Codi Civil sobre "paternitat i la filiació", que actualment indica que "el pare i la mare, encara que no tinguin la pàtria potestat, estan obligats a vetllar pels fills menors i a prestar-los aliments", se substituirà per "encara que no tinguin la pàtria potestat, tots dos progenitors estan obligats a vetllar pels fills menors i a prestar-los aliments".

També hi haurà canvis en el Codi Civil respecte al matrimoni. "L'home i la dona tenen dret a contraure matrimoni conforme a les disposicions d'aquest Codi" es modificarà per "tota persona té dret a contraure matrimoni conforme a les disposicions d'aquest Codi”.

A més, el text relatiu a la filiació no matrimonial es canvia perquè reculli, en el seu primer punt, que aquesta es podrà dur a terme "en el moment de la inscripció del naixement, per la declaració conforme feta pel pare o progenitor no gestant en el corresponent formulari oficial a què es refereix la legislació del Registre Civil”.

I en el cinquè punt del Codi Civil s'indica que la inscripció es pot dur a terme “respecte a la mare o progenitor gestant, quan es faci constar la seva filiació a la inscripció de naixement practicada dins de termini, d'acord amb el que disposa la Llei del Registre Civil".

El Congrés aprova definitivament la llei trans 

Aquest dijous, el Congrés dels Diputats ha aprovat defiinitivament la llei trans. Tots dos textos provenien del Senat, ja que s'hi havien fet algunes petites modificacions, i aquest dijous ambdues lleis han estat aprovades definitivament.

Concretament, en el ple s'han rebut unes correccions tècniques que s’havien fet al Senat. Substituir el terme procediments per processos i eliminar la possibilitat que els funcionaris puguin sol·licitar una excedència per “violència intragènere”. Aquest és un terme que ja s’havia eliminat de la llei durant la seva tramitació en primera volta al Congrés, però s’havia mantingut en un article que llavors no es va tenir en compte.

Finalment, cal esmentar que la llei s’ha aprovat per 191 vots a favor, 60 en contra i 91 abstencions. I que durant aquest ple també s'ha aprovat la llei de l'avortament.