El Ple del Tribunal Constitucional ha decidit per unanimitat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Defensor del Poble contra l'article 58 bis.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), que permetia als partits recollir opinions polítiques d'usuaris a internet.

L'article permetia que els partits polítics, en el marc "de les seves activitats electorals" poguessin dur a terme la "recopilació de dades personals relatives a les opinions polítiques de les persones", tot això emparat en l'"interès públic únicament quan s'ofereixin garanties adequades".

El recurs del Defensor del Poble considera que el precepte impugnat vulnera els arts. 9.3, 16, 18.4, 23.1 i 53.1 de la Constitució. El Tribunal ordena donar trasllat de la demanda i altres actuacions al Congrés dels Diputats, al Senat i al Govern perquè puguin personar-se i formular les al·legacions que considerin oportunes.