Tres de cada quatre persones que resideixen i formen part de la població censal a Catalunya se senten molt o bastant orgulloses de ser catalanes, segons reflecteix l'Enquesta sociopolítica del Centre d'Estudis d'Opinió de l'any 2022. En concret, el 44% respon que se sent molt orgullós de ser català; un de cada tres se'n sent bastant i només un 19% se sent poc o gens orgullós de ser-ho. Quan la pregunta és sobre el sentiment que genera el fet de ser espanyol, un de cada quatre s'hi sent molt orgullós; un 30%, bastant, mentre que un 41% s'hi sent poc o gens orgullós de ser-ho. L'enquesta es va fer entre el 2 i 30 de desembre de 2022, tot i que es van rebre respostes fins al 10 de febrer d'aquest any. La mostra ha estat de 5.569 persones i s'ha fet amb la nova metodologia d'enquesta autoadministrada (amb respostes en paper i per internet), estrenada amb la valoració al Govern.

L'estudi constata el vincle que hi ha entre l'orgull de ser català i espanyol amb el sentiment de pertinença. Entre aquelles persones que se senten només catalans o més catalans que espanyols, l'orgull de ser catalans s'eleva al 96%, mentre que no ho estan (o ho estan poc) del fet de sentir-se orgullosos de ser espanyols (un 97% dels que s'identifiquen com a només catalans no estan orgullosos de ser espanyols). El mateix passa a la inversa: de la població que s'identifica exclusivament com a espanyola, només un 20% se sent orgullós de ser català, mentre que un 71% se sent poc o gens orgullós de ser-ho.

 

Alhora, també hi ha relació entre la simpatia del partit i la identitat nacional. En el cas dels partits independentistes, el 98% dels simpatitzants de Junts se sent molt o bastant orgullós de ser català i un 83% se sent poc o gens orgullós de ser espanyol. Pel que fa als propers a Esquerra Republicana, el 96% se sent molt o bastant orgullós de ser català i un 76% se sent poc o gens orgullós de ser espanyol. En referència als que simpatitzen amb la CUP, el percentatge d'un orgull notable de ser català és del 88%, en tant que un 92% no se sent o s'hi sent poc espanyol. Si mirem els simpatitzants de Ciutadans, Vox i Partit Popular, hi ha un equilibri entre el fet de sentir-se molt o bastant català i entre els que, paradoxalment, s'hi senten poc o gens. L'orgull, en aquest cas, de ser molt o bastant espanyol supera el 80% en els simpatitzants d'aquestes tres formacions.

 

Quasi la meitat de la població, a favor d'una tercera opció de gènere en els documents oficials

En les preguntes de gènere i del col·lectiu LGTBI+, un 48% dels enquestats es mostra partidari d'incloure una tercera opció de gènere per a aquelles persones que no s'identifiquen com a home ni com a dona, mentre que un 23% ho rebutja i un 29% no contesta. El suport a la tercera opció de gènere és més ampli en el cas de la població jove, ja que quasi sis de cada deu es mostren partidaris d'aquesta possibilitat. Quan es pregunta sobre el fet que les persones transsexuals i transgènere puguin canviar el sexe en els documents oficials sense un diagnòstic psicològic previ, el 43% ho veu bé, un 30% ho declina i un 27% no respon.

Respecte a la gestació subrogada (els ventres de lloguer), un 15% considera que és una bona opció sempre, mentre que un 48% només ho veu bé en alguns casos. Quasi dos de cada deu enquestats (el 18%) s'hi oposen totalment. Entre els homes i les dones, el suport a la gestació subrogada és força similar. D'altra banda, tres de cada quatre persones són partidàries de regular la prostitució, un 16% s'alinea amb l'opció d'abolir-la i un 6% mantindria la situació actual. Per gènere, un 79% dels homes veu amb bons ulls la regulació de la prostitució, mentre que en el cas de les dones el suport és del 71%. Finalment, dos de cada tres enquestats sosté que les dones encara no tenen prou drets (67%), així com tampoc les persones trans i no binàries (61%) i el col·lectiu LGB (57%).

Respecte al volum de població que resideix a Catalunya però que va néixer fora de l'Estat, els enquestats el sobreestimen. De mitjana, consideren que hi ha 36 persones nascudes fora de l'Estat per cada 100 habitants al país. Segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, la xifra real és el 21%. Els simpatitzants de Vox són els que consideren, de mitjana, que hi ha més persones que viuen a Catalunya i que van néixer fora: ho situen en el 47%.