Tal com dèiem en un article anterior sobre l’agricultura ecològica, no existeix un sistema de mesura estadística prou fiable per avaluar el consum de productes ecològics. Més fiable resulta la informació relativa a les empreses que obtenen productes agrícoles i ramaders seguint les normes europees de producció ecològica. En aquest em centraré en l’oferta en l’àmbit de la ramaderia ecològica seguint, un cop més, la font d’informació que ofereix el CCPAE mitjançant el seu Observatori de l’Agricultura i l’Alimentació Ecològiques.

A Catalunya, el 2021, hi havia 1.094 ramaders inscrits com a operadors ecològics, que passem a presentar agrupats en les diferents especialitats, en termes d’explotacions, caps de bestiar, pes de les explotacions ecològiques sobre el total de Catalunya i evolució del 2000 ençà.

En una època en què tantes famílies tenen un gos, un gat o altres mascotes a casa seva, resulta rellevant ressaltar que la normativa de la producció ramadera ecològica estableix l’obligatorietat d’unes condicions de vida dignes al bestiar i als ramats, amb respecte per les seves necessitats biològiques i de comportament.

Per especialitats ramaderes, la primera en nombre d'explotacions (representa més de la meitat d’explotacions ramaderes ecològiques catalanes) és la del boví de carn. El 2021 comptava amb 570 explotacions i una mica més de 50.000 caps de bestiar, aproximadament un 10% del total d’aquest sector a Catalunya. Des del 2010 el nombre d’explotacions s’ha més que doblat i s’ha multiplicat per més de 10 respecte a l’any 2000, quan només hi havia 11 explotacions ecològiques al país.

El segon tipus de ramaderia ecològica en nombre d’explotacions és l’oví de carn: n’hi ha 114, amb un nombre de caps de bestiar proper als 50.000. Sobre el total del sector a Catalunya, representa un 11%. El 2010, d’explotacions en aquest sector ramader ja n’hi havia 78, però el 2000 només n’hi havia 6.

El cabrum de carn és el sector que segueix en nombre d’explotacions (n’hi ha 77), per bé que suma un nombre de caps de bestiar relativament baix, uns 5.600, que representen prop del 16% del total del caprí de carn de Catalunya. El 2010 hi havia a Catalunya 58 explotacions d’aquest sector, el 2010 n’hi havia 4.

Globalment som davant d’un pes de la ramaderia ecològica que encara és baix però en clar procés de creixement sostingut, en línia amb una conscienciació cada vegada més gran en els temes de salut, medi ambient i qualitat de la vida animal

En nombre de caps de bestiar, les explotacions que en comptabilitzen més són, com era d’esperar, les avícoles, siguin de posta (ous), siguin de carn, amb un total de prop de 400.000 animals. De granges que produeixen ous ecològics n’hi havia 73 el 2021, i de carn 51, amb pesos sobre el total català encara molt baixos: 4,3% per als ous, i un insignificant 0,6% per a la carn. En aquest camp doncs, les explotacions majoritàries segueixen essent les convencionals. Tanmateix, tot i havent-n’hi poques, el nombre de granges d’ous ecològics s’ha multiplicat per 10 del 2010 ençà, i per 4 en el cas de l’avicultura de carn.

Seguint en el terreny de la carn, el porcí ecològic suma més de 10.000 caps de bestiar al 2021, però encara representa només el 0,15% del total d’aquest potent sector a Catalunya. Major penetració té el sector ramader de la llet: el caprí de llet ecològic (amb uns 5.400 caps) representa quasi el 20% del sector a Catalunya; i l’oví de llet (amb prop de 2.000 caps) representa ni més ni menys que el 28% del total de caps de Catalunya. En canvi, el boví de llet (uns 2.200 caps en 17 explotacions) té una penetració de només una mica per sobre de l’1% del total català. Finalment, l’apicultura ecològica compta amb 14 explotacions ecològiques, que representen el 3% del total català.

Globalment som, doncs, davant d’un pes de la ramaderia ecològica que encara és baix però en clar procés de creixement sostingut, en línia amb una conscienciació cada vegada més gran en els temes de salut, medi ambient i qualitat de la vida animal, un factor, aquest darrer, a tenir en compte en el tipus de productes que tractem.

Per als que s’animin a demanar producte ramader ecològic a les seves botigues i supermercats, parin atenció a l’etiqueta de producte certificat (una fulla verda formada per les estrelles de la UE disposada en horitzontal, o bé el pictograma rectangular vertical que resa “CCPAE”).

Bon profit, salut i respecte pels animals!