L'any vinent, els treballadors que guanyin menys de 35.200 euros veuran com les retencions de l'IRPF es reduiran a conseqüència d'un ajustament derivat de la rebaixa de l'impost per les rendes de fins a 21.000 euros anuals i de l'elevació de 14.000 a 15.000 euros del salari brut anual a partir del qual es paga per aquest impost. Així figura a l'esborrany de reforma del reglament de l'IRPF, en fase d'informació pública i que avança Vozpópuli, en el que es fixa el llindar de renda de 35.200 euros al que s'estén la reducció de la retenció a partir de 2023, quan entrarà en vigor la rebaixa de l'IRPF. L'esborrany mostra que l'allargament dels llindars per l'aplicació de la reducció per l'obtenció de rendiments del treball (en aquest cas fins als 21.000 euros) obliga a ampliar el llindar de rendiment als que resulta aplicable el límit de la quota de retenció previst, que s'estableix en 35.200 euros. 

Concretament, es modifica l'article 83.2 del reglament de l'IRPF i s'especifica que quan el contribuent obtingui una quantia total de retribució no superiora 35.200 euros anuals, la quota de retenció tindrà com límit màxim el resultat d'aplicar el percentatge del 43% a la diferència positiva entre l'import de la quantia total de retribució i el que correspongui, segons la situació, dels mínims exclosos de retenció previstos. Això a la pràctica suposa, segons els experts, que els contribuents amb rendes de fins a 35.200 euros bruts anuals veuran reduïdes les retencions de l'IRPF durant l'any vinent, si bé, com que no s'han modificat els tipus i la rebaixa fiscal, només afecta les rendes de fins a 21.000 euros, quan facin la declaració de la renda el 2024 hauran d'ajustar el que paguen a Hisenda.

Rebaixa de l'IRPF

Així, els contribuents amb uns ingressos d'entre 21.000 i 35.200 euros als quals els surti a pagar, pagaran una mica més, i els que els surti a retornar, rebran menys, bàsicament perquè el 2023 la retenció serà menor a la que realment els correspondria. 
D'aquesta manera, a conseqüència d'aquesta rebaixa fiscal, el reglament de l'IRPF també especifica els llindars de renda a partir dels quals s'aplica la retenció de l'IRPF, que amb caràcter general, s'estableix en 15.000 euros. En canvi, per un contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment, com un fill, el límit exempt són 17.270 euros (18.617 amb dos o més fills). En la mateixa línia, per un contribuent que la seva parella no obtingui rendes superiors a 1.500 euros anuals, excloses les exemptes, el límit de rendes que no paga per IRPF s'estableix en 16.696 euros, que s'eleva a 17.894 euros en el cas d'un fill i a 19.241 euros amb dos fills.