La campanya Consum Estratègic, impulsada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha estat molt criticada entre les patronals. La patronal de les grans empreses, Foment del Treball, ha decidit interposar una denúncia davant l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) contra l'ANC per "conducta anticompetitiva". Alhora, la patronal demana també mesures cautelars davant el jutjat mercantil, previ a la presentació de la denúncia. 

Des de Foment plantegen que "l'estratègia de l'ANC a partir d'un registre públic de les empreses compromeses amb l'economia de Catalunya és una conducta anticompetitiva prohibida", asseguren, "perquè és contrària a la bona fe, falseja la lliure competència en el mercat i afecta l'interès públic". A més, es considera que "la il·legalitat" d'aquesta conducta es manifesta per "la gravetat, notorietat i importància qualitativa i quantitativa de les conseqüències reals i potencials" per a la competència en el mercat. 

La patronal explica en la denúncia que considera que l'ANC està actuant contra la competència i que té conducta deslleial "en el sentit que perveu l’article 3 de la Llei de Defensa de la Competència i, per tant, es tracta d’una conducta anticompetitiva prohibida, perquè hi concorren les següents condicions: Es tracta d’una conducta objectivament contrària a les exigències de la bona fe, ja que vulnera els principis que emanen del sistema econòmic establert en la Constitució Espanyola, particularment a les quals aquest sistema vincula a la competència. Alhora, es tracta d’una conducta que falseja la lliure competència en el mercat, no només obstaculitzant la permanència dels competidors en el mercat, sinó també perquè pot comportar un canvi significatiu en la demanda, per influir en la decisió dels consumidors en l’elecció entre diferents ofertes i provocar que determinades ofertes no siguin tingudes en compte, o originant una desviació de la clientela amb independència que aquests efectes es produeixin o no, ja que és suficient que potencialment es puguin produir. I això encara que en el cas que ens ocupa, els efectes ja s’estan produint quan la mateixa ANC reconeix públicament que, des de la posada en marxa de la campanya Consum Estratègic, tenen registrats 148.000 canvis de contractes per part dels consumidors en relació amb empreses de determinats sectors de l’economia". La patronal afegeix que "es tracta d’una conducta que afecta l’interès públic. No hi ha dubte que els actes d’obstaculització i boicot duts a terme per l’ANC tenen la suficient entitat per causar una greu pertorbació en els mecanismes que regulen el funcionament del mercat".

Amb aquestes premisses, Foment demana a l'ACCO que admeti a tràmit la denúncia, i imposi una sanció de grau màxim, "atenent al número d’agents del mercat afectats per aquesta pràctica, i adoptant les mesures necessàries per ordenar i garantir el cessament en la mateixa". A més, demana que s'imposi també una multa en el grau màxim a cadascú dels representants legals de l’entitat denunciada, així com als directius integrants dels òrgans directius que hagin intervingut en la conducta.

En últim lloc, es demana que l’ACCO "adopti les mesures cautelars consistents en el requeriment a la denunciada perquè cessi de manera immediata en la seva conducta anticompetitiva, i retiri la web Consum Estratègic i deixi de realitzar declaracions públiques que incitin als consumidors i proveïdors a boicotejar determinades empreses i contractar amb les recomanades per l’ANC". 

La denúncia completa s'adjunta a continuació: