Els sis grans bancs espanyols han aprofitat la primera meitat de l'any per millorar notablement el seu balanç i reduir la seva taxa de morositat, però han estat principalment SabadellBankia els que ho han fet de manera més acusada. En el cas de Bankia, a tancament de juny la morositat s'ha situat en un 9,8%, un punt percentual menys que a tancament del 2015, fet que suposa la retallada més gran en la gran banca, molt pròxima a la del Banc Sabadell, que del 7,79% de desembre ha baixat fins al 6,83% en els darrers compassos del primer semestre del 2016.

A continuació, amb caigudes superiors al mig punt, cosa que es tradueix en una millora de la qualitat creditícia, figuren CaixaBank i Banc Popular, la morositat dels quals ha descendit de gener a juny d'aquest any 0,58 i 0,54 punts percentuals, fins a acabar en un 7,3% i un 12,32%, respectivament. En el cas dels dos gegants del sistema financer espanyol, la morositat de BBVA s'ha reduït 0,3 punts percentuals en el primer semestre de l'any, fins al 5,1%, mentre que la del Banc Santander amb prou feines ha baixat un 0,07, fins a 4,29%.

Volum de crèdits dubtosos

D'altra banda, si es té en compte el volum de crèdits dubtosos de cada entitat, molt lligat a la mida de cada banc, la millor dada semestral en termes absoluts se l'anota el Sabadell, amb una retallada de 1.749 milions en el saldo de morosos, fins a 10.812 milions. En segon lloc s'hi troba Bankia que ha tingut una caiguda de 1.244 milions des de l'inici del 2016, fins als 11.751 milions, i tancat el pòdium, hi ha el BBVA amb una baixada de 1.162 milions en el mateix període per acabar el semestre amb un saldo de morosos de 24.834 milions.

El quart lloc li correspon a CaixaBank, amb un descens de 1.003 milions en el saldo de morosos, superior als 913 milions de Banc Popular, amb la qual cosa el volum d'impagats d'aquestes dues entitats es queda en 16.097 i 17.426 milions, respectivament. La caiguda més modesta en els crèdits morosos de la gran banca correspon al Banc Santander, amb un descens de 803 milions, fins als 36.291 milions que ha acumulat a tancament del primer semestre del 2016.

Més cobertura

A més, en alguns casos la baixada de la morositat ha estat acompanyada d'una millora de les provisions sobre els crèdits dubtosos, cosa que ha fet que les taxes de cobertura de Bankia i Sabadell hagin augmentat en 0,8 i 0,44 punts percentuals en els sis primers mesos de l'any, fins al 60,8% i el 54,08%, respectivament. Al BBVA, la taxa de cobertura s'ha mantingut sense canvis, en el 74%, mentre que en el Banc Santander s'ha reduït 0,6 punts, és a dir, ha empitjorat lleugerament, fins al 72,5% de finals de juny.

Un deteriorament més gran del nivell de cobertura dels préstecs morosos s'ha produït en el Banc Popular i a CaixaBank, amb caigudes de 3,45 i tres punts percentuals, fins a un 39,05 % i un 53 %, respectivament.

En tractar-se de la gran banca no es destaquen les dades de Bankinter, que amb la seva entrada a Portugal ha seguit una trajectòria diferent i ha augmentat tant la seva morositat, 0,12 punts percentuals, fins a 4,25%, com el saldo de morosos, que ha crescut en 343 milions per acabar el semestre en els 2.382 milions.