Durant i després de l’ocupació franquista de Catalunya va sorgir un grup molt minoritari de personatges del país que van col·laborar amb el nou règim. Però aquests “catalans de Franco” mai no van gaudir de la confiança de les noves autoritats. El règim nacionalcatòlic de Franco sempre els va veure com a elements poc fiables per la seva simple condició de catalans. I van ser marginats, fins i tot en l’aparell governatiu espanyol a Catalunya. José María Marcet, alcalde franquista de Sabadell, ho reflectiria en una carta que va enviar a Franco exposant una sèrie de greuges que li acabaria costant el càrrec.