Les dones de Catalunya disposen de diversos serveis d'informació i atenció de proximitat que funcionen coordinadament arreu del territori i que tenen com a objectiu treballar en la promoció i defensa dels seus drets. Des dels diferents recursos es vol assegurar que totes les dones tenen accés als mateixos drets que els homes en matèries com l’habitatge, la participació política, la justícia o la salut.

Aquests serveis són els anomenats Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), de titularitat municipal o comarcal, i els Punts #ICDObert de l'Institut Català de les Dones, que informen sobre qualsevol matèria i, si s'escau, deriven cap a les entitats i organismes que en són responsables.

A més, són espais que detecten i ajuden a identificar situacions de violència masclista. Ofereixen contenció emocional i acompanyament i, si són casos de més complexitat i amb infants i adolescents involucrats, es fa una derivació a un Servei d'Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE), que ofereix informació, atenció integral i recursos. 

El Govern de la Generalitat, per mitjà del Departament d’Igualtat i Feminismes, ha decidit reforçar aquesta xarxa d’atenció a les dones amb un augment substancial de la partida pressupostària destinada a la Xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). El pressupost del període 2022-2025 serà més del doble comparat amb el de l’anterior etapa 2018-2021, passant dels 14.603.806 euros fins als 37.433.031 euros.

Aquest increment s'integra dins del nou Acord Marc 2022-2025 per a la coordinació, cooperació i finançament als ens locals per al desplegament dels serveis i les polítiques d’igualtat i feminismes, signat el passat juliol per la Conselleria, l’Institut Català de les Dones, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Micropobles de Catalunya.

“Amb l’increment de pressupost es millora l’atenció més especialitzada, la coordinació entre els diferents serveis i es reforcen les polítiques i els serveis locals feministes”, afirma la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí Altés, que destaca la importància dels SIAD com “a serveis que garanteixen els drets humans, el dret a la igualtat i el dret a viure lliures de violències masclistes, una qüestió prioritària tant per al Govern de la Generalitat com per als ens locals”.

Suport   Priscilla Du Preez unsplash

Foto: Priscilla Du Preez - Unsplash

Salt qualitatiu

L’augment pressupostari suposa un salt qualitatiu en la consolidació de les polítiques en l’àmbit de la igualtat i els feminismes mitjançant la Xarxa SIAD. A més, aquest reforç permetrà, alhora, garantir una millor atenció de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situació de violència masclista de Catalunya.

Aquesta aposta per reforçar la Xarxa SIAD també vindrà de la mà de l'estabilització dels i les professionals que hi treballen. Amb el nou Acord Marc, la Conselleria assumirà un 70% de les despeses de contractació dels serveis municipals i el 100% en el cas dels comarcals. A més, també generarà nova ocupació amb la incorporació de personal de suport administratiu, imprescindible per al correcte funcionament dels serveis, i es tindrà en compte la cobertura dels desplaçaments dels i les professionals.

Més de 25.000 dones ateses

En total, Catalunya disposa actualment de 112 serveis —entre Punts #ICDObert i SIAD— distribuïts per tot el territori, que duen a terme una feina de treball comunitari i en xarxa amb totes les entitats de dones i feministes locals.

A aquests centres poden accedir totes les dones majors de 16 anys que resideixen a Catalunya, independentment de la seva situació administrativa

A aquests centres hi poden accedir totes les dones majors de 16 anys que resideixen a Catalunya, sense importar la seva situació administrativa, si estan empadronades o si  tenen la nacionalitat espanyola. També hi poden accedir totes les dones trans*. L’accés és lliure i voluntari, directe al recurs o per derivació d’un altre servei.

Durant l’any 2021, la xarxa de Punts #ICDObert i SIAD va atendre un total de 25.639 dones, fet que va comportar un total de 120.876 atencions.

Cap a un nou model

A banda de l’augment pressupostari, la Xarxa SIAD també s’enfortirà mitjançant la introducció d’un nou model d’atenció a les dones que millorarà la coordinació amb la resta de serveis, ja siguin jurídics, laborals, de formació o especialitzats en atenció a les violències masclistes. Serà un nou sistema de treball on es delimitaran els principals àmbits d’actuació i es definiran els perfils professionals comuns a tots els SIAD.

“Amb el nou model de SIAD que estem construint garantim que l’atenció que reben les dones sigui l’òptima, independentment del municipi on visquin”, ha compartit Benedí. "La xarxa de SIAD és de país: a tot Catalunya totes les dones trobaran un espai que els oferirà informació, recursos i suport”.