La Diputació de Barcelona gestiona un conjunt de dotze espais naturals d'alt valor paisatgístic, ecològic i cultural que abasten més de 100.000 hectàrees de cent municipis diferents. Aquests espais, englobats dins la Xarxa de Parcs Naturals, representen el 22% del territori i el 70% de la població de Catalunya.

A la demarcació de Barcelona trobem 489.000 hectàrees de bosc

Més enllà d’aquests espais protegits, en el conjunt de la demarcació de Barcelona hi ha 489.000 hectàrees de bosc. El 90% són de propietat privada i sovint, amb un rendiment de poc valor comercial en l’extracció de fusta. Tot plegat fa necessària la introducció d’eines de gestió d’aquests territoris, per donar-los un major rendiment i evitar també els incendis forestals.

La gestió forestal que porta a terme la Diputació de Barcelona als parcs, inclou un conjunt d'actuacions entre les quals destaca la intervenció en les finques pròpies. En conjunt, comprenen una superfície de 11.894 hectàrees repartides entre els parcs naturals del Montseny, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Montnegre i Corredor, Garraf i Castell de Montesquiu.

L’objectiu de la gestió forestal és assolir una millor conservació dels sistemes naturals

Aquestes accions de gestió forestal s’amplien al conjunt del territori, on la demanda d’intervenció és de vital importància per disposar d’uns boscos que aportin rendiment econòmic, a més de preservar-los com espais d’ús públic amb un alt valor natural.

Gestió forestal

L’objectiu de la gestió forestal és assolir una millor conservació dels sistemes naturals, fent-la compatible amb l'aprofitament dels seus recursos, així com amb les activitats que hi desenvolupen les persones que hi viuen.

Col·laboració amb associacions de propietaris forestals

La gestió forestal està molt condicionada pel fet que el 90% de la superfície de bosc és de propietat particular i està repartida entre més de 43.000 propietaris. Aquest fet obliga a buscar formules que permetin la participació de tots els implicats i, al mateix temps, l’impuls de projectes d'un àmbit territorial ampli que millori la superfície forestal dels municipis.

La Diputació de Barcelona participa en convenis de col·laboració de llarga durada per a la realització de projectes en boscos catalans

PVI Parc Natural Montseny

Una d’aquestes fòrmules passa per la implicació de les associacions de propietaris forestals, que agrupen a propietaris amb interessos comuns per a la gestió dels seus boscos. Des de fa més de 15 anys, la Diputació de Barcelona participa en convenis de col·laboració de llarga durada, de 20-25 anys, per a la realització de projectes en aquests boscos.

Dret a gaudir dels productes dels boscos

L’aprofitament forestal s’entén també com el dret a gaudir dels productes dels boscos i  del conjunt d'operacions que s’hi realitzen amb l'objectiu d'obtenir-ne resultats beneficiosos.

D'acord amb la Llei forestal de Catalunya, els aprofitaments dels productes forestals s'han de fer segons els principis de conservació i millora dels boscos, com ara la fusta, les escorces de suro i d’altres productes com les resines, les plantes aromàtiques o els bolets, entre d’altres.

Restauració de boscos i la prevenció d'incendis

La poca gestió de gran part dels boscos de Barcelona, com a conseqüència de la seva baixa rendibilitat econòmica, els fa especialment susceptibles davant de pertorbacions naturals com poden ser els incendis, les nevades o les fortes ventades.

La Diputació de Barcelona dóna suport tècnic i financer a les zones afectades pels incendis, per pal·liar-ne els efectes i per afavorir la regeneració natural, així com les accions per a retirar la fusta cremada. També realitza actuacions per reduir massa boscosa, com seria l’aclarida de pinedes per facilitar un creixement més selectiu i evitar el risc de plagues i nous incendis.

21 LG 01 07192017

Laura Gómez

Des de la Diputació de Barcelona és dona suport tècnic i financer a les zones afectades pels incendis

En els boscos de roure i alzina, la gestió es basa a disminuir els tanys de rebrot per afavorir un creixement més controlat. També es restauren zones amb regeneració natural escassa, en especial aquelles amb interès local o paisatgístic.

Biomassa per a la producció energètica

L'ús de la biomassa forestal per a la producció d'energia tèrmica és una fórmula que dóna suport pels notables beneficis ambientals, econòmics i socials que implica.

Amb la gestió forestal per a la prevenció d'incendis s'obté un producte de baixa qualitat que pot tenir un destí com a combustible. Aquest valor del producte dels treballs al bosc, permet tancar un cercle de gestió local amb uns beneficis molt interessants pels municipis.