El Departament d’Ensenyament ha modificat el model d’avaluació a l’educació secundària obligatòria per adequar-lo al currículum per competències bàsiques. Un fet que suposa una continuïtat amb l’avaluació de primària.

La nova avaluació reforça la idea de situar l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge

La nova avaluació reforça la idea de situar l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge i té com a objectiu ajudar-lo a ser més competent i acompanyar-lo en el seu procés d’aprenentatge.

Principals novetats

La principal novetat d’aquesta avaluació és que s’utilitzaran qualificacions qualitatives enlloc de quantitatives per valorar els aprenentatges dels alumnes. Per expressar els resultats es faran servir les qualificacions següents:

  • No assoliment (NA)
  • Assoliment satisfactori (AS)
  • Assoliment notable (AN)
  • Assoliment excel·lent (AE)

Una altra novetat és l’avaluació dels àmbits transversals. Algunes competències d’aquests àmbits es treballen des de diverses matèries i per això, l’equip docent les avaluarà conjuntament. Es tracta de les competències de l’àmbit digital i de l’àmbit personal i social, relacionades amb aspectes del creixement i aprenentatge de l’alumne.

A partir d’ara, es faran servir qualificacions qualitatives enlloc de quantitatives

De fet, l’equip docent haurà d’actuar com a òrgan col·legiat en tot el procés d’avaluació. En la valoració del grau d’assoliment dels nivells competencials dels alumnes, i en la superació de l’etapa, l’equip docent haurà d’adoptar les decisions per consens i, en cas que no s’hi arribi, per majoria simple. En cas d’empat, el vot del tutor o tutora serà diriment.

L’equip docent avaluarà les competències que es treballen des de diverses matèries

clase mesas - pixabay

L’equip docent serà també el responsable d’informar per escrit els alumnes i els pares o tutors legals dels resultats de l’avaluació de final de curs. Aquesta informació haurà de contenir, almenys, les valoracions sobre el grau d’assoliment de les competències, la decisió sobre el pas de curs o la superació de l’etapa.

Millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes

La finalitat d’aquesta nova forma d’avaluació és acompanyar i millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes pel que fa als continguts i al grau d’assoliment de les competències, tenint en compte els ritmes i les potencialitats de cadascú. Aquesta avaluació també ha de permetre als alumnes i als professors analitzar les dificultats del procés d’aprenentatge i trobar estratègies per superar-les.

L’avaluació també ha de permetre analitzar les dificultats del procés d’aprenentatge i trobar estratègies per superar-les

En aquest sentit, l’avaluació té dues funcions principals: regular el procés d’aprenentatge i qualificar, tenint en compte el nivell d’assoliment de les competències de cada alumne, cosa que inclou la posada en pràctica dels coneixements per resoldre noves situacions.

Obtenció del títol

Els requisits per a l’obtenció del títol de l’ESO són els que apareixen al Decret 187/2015, del 25 d’agost. L’alumne supera l’etapa quan assoleix les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals. L’equip docent pot decidir que un alumne obtingui el títol encara que tingui una avaluació negativa en una matèria o dues, que no siguin, simultàniament, llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. 

 

Amb la col·laboració de:

logo generalitat de catalunya