23 MEUR: aquesta és la quantitat amb la que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat vol ajudar al sector agrari per renovar maquinària i equips per a l’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari, en sistemes de gestió de les dejeccions ramaderes, en eficiència energètica d’edificis i instal·lacions i en la valorització energètica de dejeccions ramaderes i biomassa agrícola a un total de 160 explotacions agràries catalanes. L’agricultura, cada vegada més, és tecnològica.

agricultura
 

Objectius

L’objectiu d’aquests ajuts és millorar la sostenibilitat, la competitivitat, i la resiliència del sector agroalimentari des del punt de vista econòmic, mediambiental, i social. Es dona suport a inversions en maquinària i equips nous que milloren la gestió ramadera, redueixen l’ús de fitosanitaris i fertilitzants químics, controlen la traçabilitat i qualitat dels cultius, o que redueixen l’emissió de gasos hivernacle i la reducció de combustible. Els beneficiaris dels ajuts són PIMES titulars d’explotacions agrícoles i ramaderes, agrupacions i associacions de productors reconegudes, i empreses PIMES que es dediquen a la prestació de serveis agraris.

Gestió de dejeccions i millora en eficiència

D’altra banda, el Departament ha aprovat ajuts a 63 explotacions agràries catalanes per a fer inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes, per un import total d’ajut atorgat de 8.697.013 euros, que representa un volum d’inversió de 19,25 milions d’euros. L’objectiu d’aquests ajuts a la posada en funcionament de nous sistemes de gestió de dejeccions ramaderes és afavorir la reducció d’emissions de gasos contaminants i d’efecte hivernacle, mitjançant actuacions relacionades amb l’adaptació o coberta de basses, i inversions per a la millora de la gestió i aprofitament de les dejeccions amb tractaments o valoritzacions. Finalment, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural també ha aprovat ajuts a 10 explotacions agràries catalanes per a fer inversions en eficiència energètica d’edificis i instal·lacions, i en la valorització energètica de dejeccions i biomassa agrícola. L’import total d’ajut atorgat en aquesta resolució ascendeix a 1.979.910,90 euros, el que representa un volum d’inversió de 4,58 milions d’euros. L’objectiu d’aquests ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) és incrementar l’eficiència energètica de les instal·lacions, edificis i naus auxiliars de les explotacions, fomentar l’economia circular a través de la valorització energètica de les dejeccions per a obtenir biogàs per a autoconsum, i la gestió, provisió, i condicionament de biomassa d’origen agrícola per a reduir el consum d’energies fòssils en explotacions agràries.