Els darrers episodis climàtics que hem viscut al nostre país ens han demostrat que l’emergència climàtica ja és una realitat i que cal actuar amb fermesa i immediatesa si volem aturar el canvi. Com a consumidors i ciutadans tenim un paper clau en aquesta lluita amb gestos tan senzills com canviar els nostres hàbits de consum o millorant la gestió dels nostres residus. 

De fet, ja fa anys que les xifres de reciclatge milloren a Catalunya, però encara cal anar més enllà. L’any 2021 la recollida selectiva a Catalunya era d’un 47%, mentre que deu anys abans, el 2011, aquesta se situava en el 40,6%. Durant aquesta dècada, l’evolució ha estat evident, però cal avançar més cap als objectius de reciclatge que marca la Comissió Europea. La CE situa l’objectiu del reciclatge dels residus municipals en un 55% l’any 2025, un 60% el 2030 i un 65% el 2035. Com és sabut, no tots els materials que contenen els residus que generem es poden recuperar en un alt percentatge, però, sigui com sigui, encara som lluny. 

La gestió dels residus ha esdevingut relativament poc temps un dels aspectes centrals de la gestió ambiental i, alhora, un sector bàsic de l'economia tant a nivell de país com a escala local. Els canvis que en els darrers 20 anys ha experimentat la gestió de residus, actualment no només continuen produint-se sinó que s'han accelerat, arran de l'entrada en vigor de normes europees que condicionen de manera important tant les metes a assolir com els mecanismes de residus. instruments a aplicar. És per aquest motiu que a casa nostra l'Agència de Residus de Catalunya ja fa temps que elabora nous instruments de planificació que pretenen respondre als reptes econòmics, empresarials i tècnics de l'escenari actual. 

Com separar residus pot ajudar al canvi climàtic?

La gestió dels residus és un gran instrument d’actuació contra el canvi climàtic. Es calcula que a Catalunya el 5% de les emissions totals de gasos efecte d’hivernacle (GEH) són generades per la degradació dels residus dipositats als dipòsits controlats (2.291 milers de tones de Co2eq, el 2018). Així doncs, si això canviés, seria un gran pas per lluitar contra el canvi climàtic. 

Si prevenim la generació de residus, reparem i reutilitzem els productes i, quan finalment esdevenen residus, els recollim selectivament per al seu posterior reciclatge, evitarem un enorme volum d’emissions 

En aquesta línia, la recollida selectiva és una de les armes més poderoses que tenim com a ciutadans. Es tracta de gestionar els residus per llençar-los a la fracció corresponent segons els materials i característiques concretes de cadascun. Avui en dia, existeixen 5 fraccions ordinàries diferenciades als sistemes de recollida que ofereixen els diferents municipis: envasos de paper i cartó, envasos lleugers (plàstics, d’alumini, etc.), matèria orgànica (restes de menjar i vegetals), vidre i rebuig (tot aquell residu que no pot ser separat en qualsevol de les altres fraccions). Però, a més, cal que aquestes fraccions estiguin el més ben classificades possible, ja que com menys impropis (residus dipositats a una fracció que no li correspon) trobem a cada fracció, més fàcil és la gestió dels residus i el posterior procés de reciclatge.

Rec selec contenidors
 

Sistemes eficients de recollida selectiva

El més habitual fins ara en la majoria de municipis era reciclar a través de contenidors de superfície situats a la via pública, però des de fa uns anys l’Agència de Residus de Catalunya està apostant per implementar sistemes més eficients de recollida selectiva a tots aquests municipis. Un d’ells és el porta a porta, que es basa en la recollida separada de les diferents fraccions als mateixos domicilis dels ciutadans i les ciutadanes. En aquest sistema, s’estableix un calendari setmanal amb dies concrets per a la recollida de cadascuna de les fraccions. A més, se sol preveure una freqüència de recollida molt limitada pel que fa a la fracció resta, la qual cosa afavoreix enormement que es dugui a terme la separació en origen. Es tracta d’un bon mètode, ja que als municipis que ho tenen implantat, uns 300 al nostre país, es pot arribar a duplicar l’índex de reciclatge, que se sol situar entre un 60% i un 90%.

Un altre sistema és el dels contenidors tancats o intel·ligents, una eina tecnològica que permet identificar qui llença els residus correctament i qui no, amb quina freqüència, etc. L’objectiu és individualitzar el sistema de recollida selectiva amb l’objectiu de situar-se en un escenari en el qual paguin més els individus que no facin la separació respecte a aquells que sí que la facin correctament. És un sistema que s’adapta molt bé amb el porta a porta i, de fet, existeixen sistemes porta a porta que incorporen xips als cubells de la brossa, per tal de conèixer qui està fent la separació en origen de manera correcta i qui no.

Envàs on vas?

Per conscienciar de tot plegat, l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha recuperat enguany l'esperit de la campanya del 2012 “Envàs on vas?”, aprofitant que aquest any es compleixen deu anys del seu llançament i que va adquirir molta notorietat. La del 2012 tenia l'objectiu estratègic de lluitar contra els impropis que es detectaven a les diverses fraccions i, alhora, convidar a separar totes les fraccions de residus. Ara, la nova campanya de l'ARC llança missatges diferents pel que fa a la del 2012, ja que el context, la normativa vigent i les necessitats actuals són diferents. Concretament, el clam de la campanya d'aquest any és “10 anys després, reciclem més!”.

envas on vas

L'ARC vol remarcar que, si comparem les dades de recollida selectiva de fa 10 anys amb les actuals, queda palès que estem reciclant més i, fins i tot, millor. I això és possible gràcies, en part, als nous sistemes eficients de recollida selectiva, com ara el porta a porta o els contenidors tancats

Les dades parlen

Segons el darrer balanç de les dades de recollida selectiva dels residus municipals a Catalunya de 2021, el 46,6% dels residus municipals del país de l'any passat es van recollir de manera selectiva, el que representa un increment del 3,1%. Pel que fa a la xifra de generació de residus, l’any 2021 s’han generat uns 4 Mt de residus municipals, un 1,3% més que a l’any 2020, i la generació per càpita s’ha situat en 519 kg/hab./any.

En recollida selectiva, per fraccions, les 4 principals (orgànica, vidre, paper i cartró i envasos) han augmentat lleugerament respecte de l’any anterior. La que més ha crescut ha estat la matèria orgànica (4,6%) seguida del vidre (3,2%). Els envasos i el paper/cartró augmenten menys, un 1% i un 0,5% respectivament. Tanmateix, encara hi ha més de la meitat dels residus municipals generats que no es recullen selectivament. La fracció restant representa el 53,4% de les tones recollides (2.149.400 t).

20221110135546
 

Una dada positiva és la davallada contínua de la destinació a dipòsit controlat. L’any 2021, s’han destinat a dipòsit controlat el 33,6% dels residus municipals generats. L’any 2035, d’acord amb les directives europees, només es podrà dur a dipòsit controlat un màxim del 10% dels residus municipals generats.

Com pots reciclar sense errors? Aquest és el portal web que et donarà totes les respostes 

Tot i conèixer perfectament la teoria, a vegades hi ha productes que generen dubtes sobre a quin contenidor han d’anar. És per això que l’Agència de Residus de Catalunya ha desplegat la plataforma en línia residuonvas.cat, que busca ser una guia per a una correcta separació dels residus municipals. Es tracta d’una eina per resoldre els teus dubtes a l’hora de separar correctament determinats residus.

També s’hi pot consultar quin tractament es duu a terme per a cada residu i quin seria el seu ús com a nou recurs. L’aplicació també compta amb una base de dades de totes les deixalleries de Catalunya per tal que els ciutadans coneguin quins punts verds tenen a la seva disposició a prop del seu lloc de residència.

En definitiva, gestionar correctament la major part dels residus que generem permet estalviar recursos, energia i emissions de CO₂. Per això, un major índex de recollida selectiva i el posterior reciclatge dels residus millora la sostenibilitat de les societats, lluitant contra la crisi climàtica en què vivim

Tanmateix, si una cosa està clara és que el millor residu és aquell que no es genera. Per això és important tenir clar que com menys residus generem, més fàcilment podrem gestionar aquells que no podem evitar i més estarem ajudant a lluitar contra la crisi climàtica.