L'informe PISA ha posat de manifest que les diferències entre els sistemes educatius entre els diferents territoris de l'Estat espanyol és molt gran. Però també evidencia que les diferències socio-econòmiques marquen profundament el sistema educatiu. Els alumnes obtenen resultats molt diferents segons de quin medi socio-econòmic provenen. L'ensenyament, doncs, té problemes per a funcionar com a ascensor social, perquè els més pobres tenen resultats educatius molt més baixos que la resta. La crisi ha provocat un increment de la desigualtat en els resultats educatius i els successius estudis PISA han demostrat clarament aquesta evolució. Malgrat tot, Espanya es manté en aquest aspecte sobre la mitja de l'OCDE, perquè la desigualtat ha crescut a molts països amb les retallades derivades de la crisi i perquè hi ha alguns Estats on les desigualtats són extremes.

En aquests moments els alumnes procedents del sector més pobre de la població tenen el triple d'oportunitats de repetir curs que els de la resta de la població. Alguns experts en educació fa temps que reclamen que es destinin més recursos per a la integració dels més pobres al sistema educatiu. Si l'actual situció es manté, es ben difícil que disminueixin les desigualtats socials, perquè la marginació dels més pobres tendirà a crèixer. L'únic factor positiu és que els alumnes d'origen estranger estan millorant els seus resultats respecte als autòctons.