El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts el nou currículum de l’ESO, que facilitarà als alumnes aprovar les assignatures per tal de passar curs amb més comoditat. L’objectiu de la Moncloa és reduir l’abandonament escolar. Aquest currículum començarà a aplicar-se a partir del curs que ve, el 2022-2023, a primer i tercer curs. L’any següent, el setembre del 2023, el nou currículum ja s’aplicarà a segon i quart curs. Es tracta d’un currículum que vol donar especial importància a l'orientació acadèmica i a la inclusió educativa i facilitar la consecució dels objectius a tots els alumnes. Les comunitats autònomes són les responsables de completar el currículum a partir de l'ordenació i els ensenyaments mínims que estableix el nou decret. De fet, una part important de la indignació que plana durant els darrers mesos sobre la comunitat educativa és per aquest currículum, no només pel cas del calendari escolar i l’arrossegament de les retallades.

Entre les mesures recollides pel text, hi ha la recuperació dels programes de diversificació curricular i reorganització dels cicles formatius de grau bàsic, amb l'objectiu d'identificar i prevenir l'abandonament escolar. Està previst que l'orientació acadèmica tingui un pes específic al llarg de l'etapa. Així, els alumnes rebran, en acabar segon, un consell orientador que inclourà un informe sobre el grau d'assoliment dels objectius i de l'adquisició de competències, així com una proposta per continuar la formació. Al final de l'etapa de secundària, rebran un nou consell orientador perquè els ajudi a prendre decisions en l'itinerari formatiu. 

El decret modifica l'ordenació d'aquesta etapa, que en els tres primers cursos tindrà com a matèries Biologia i Geologia; Educació Física; Educació Plàstica, Visual i Audiovisual; Física i Química; Geografia i Història; Llengua Castellana i Literatura; la Llengua Cooficial i Literatura, en el cas de les comunitats que en tinguin, com és Catalunya; Llengua Estrangera; Matemàtiques; Música; i Tecnologia i Digitalització. S'hi podrà afegir una segona llengua estrangera.

Per altra banda, a quart curs les matèries obligatòries seran Educació Física; Geografia i Història; Llengua Castellana i Literatura; Llengua Cooficial i Literatura; Llengua Estrangera i Matemàtiques. Els alumnes hauran de triar tres matèries més entre Biologia i Geologia; Digitalització; Economia i Emprenedoria; Expressió Artística; Física i Química; Formació i Orientació Personal i Professional; Llatí; Música; Tecnologia i una segona llengua estrangera. Com a novetat, es podran oferir matèries optatives pensades com un treball monogràfic o un projecte de col·laboració amb serveis a la comunitat. Cal afegir la matèria d'Educació en Valors Cívics i Ètics, que s'haurà de programar en un dels quatre cursos.

L'avaluació serà "contínua, formativa i integradora" i es basarà en el grau de desenvolupament de les competències. Les decisions sobre la promoció de l'alumnat seran adoptades de forma col·legiada per l'equip docent, atenent el grau de consecució dels objectius.

El text preveu que els centres duguin a terme a segon una avaluació de les competències adquirides pels alumnes. Tindrà caràcter informatiu, formatiu i orientador i serà responsabilitat de les administracions educatives. Aquest reial decret se suma als d'Infantil i Primària, aprovats ja pel Consell de Ministres, i respon al nou model de currículum establert per la Llei d'Educació, basat en competències.