La conselleria d'Educació ha enviat aquest divendres un qüestionari als 120.000 professors i als membres dels equips directius dels 5.104 centres educatius públics i concertats catalans per detectar els punts forts del sistema educatiu i els aspectes que es poden millorar per optimitzar la gestió dels recursos.

Es tracta de dos qüestionaris diferents. D'una banda, està el dirigit al professorat i, per un altre, el que s'ha enviat als membres que formen part dels equips directius, segons ha informat la conselleria en un comunicat. La conselleria ha indicat que, en tots dos casos, les respostes es tractaran de forma confidencial i en còmput global i mai de forma individual.
 

Preguntes sobre la comunicació amb la conselleria 

Als professors s'han dirigit preguntes sobre la comunicació amb la conselleria que fan referència als processos d'informació i comunicació, la facilitat d'ús dels aplicatius, la idoneïtat dels calendaris i els terminis.

També se'ls ha preguntat sobre les raons de la formació individual, quins aspectes valoren per triar una formació, o la qualitat de les formacions al claustre.

Així mateix, se'ls ha preguntat la seva opinió sobre la pràctica docent en qüestions com la càrrega de treball, el salari, la disciplina d'aula, el clima de treball o el coneixement per atendre l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

D'altra banda, als membres dels equips directius se'ls ha preguntat sobre quina és la relació que mantenen amb l'administració a diferents nivells, ja sigui amb la mateixa conselleria, la inspecció educativa i els serveis educatius.

Entre d'altres preguntes formulades als directius dels centres es troben les relacionades amb la formació cursada per ostentar un càrrec en la direcció, sobre la seva experiència docent i la seva satisfacció laboral.

A més, se'ls ha demanat una valoració sobre la informació i comunicació amb l'administració amb preguntes sobre l'ús dels aplicatius, la informació rebuda per configurar la plantilla o la rapidesa de resposta de l'administració.
 

Se'ls ha preguntat sobre els cursos realitzats

Unes altres de les preguntes han versat sobre els cursos realitzats, sobre la importància que atorguen a les àrees professionals de gestió econòmica, currículum, recursos per a la innovació o per a l'equitat, sobre la qualitat de les formacions o sobre el grau de transferència en la formació del professorat.

Se'ls ha preguntat també sobre el seu treball amb la inspecció educativa, sobre l'avaluació de la funció docent, sobre el suport que reben dels serveis educatius de la zona i sobre la gestió de la pandèmia per part de la conselleria quant a informació rebuda, claredat, funcionament del sistema Traçacovid i la dotació d'equips EPI.

 

Imatges principals: El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray