Sobresous en forma de triennis i complements de qualitat cobrats de manera indeguda; incorporacions de personal no ajustades a dret; despeses sense límits mentre la crisi obligava tota l'administració catalana a aplicar grans retallades al pressupost públic... Tot això va succeir, encara que sembli un contrasentit, a l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que gestionava Daniel de Alfonso, segons un informe demolidor corresponent a l'exercici del 2015 elaborat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya que es pot consultar aquí. El director de l'OAC va percebre prop de 70.000 euros de manera irregular.

L'informe de la Sindicatura va ser aprovat pel ple de l'organisme el 27 de març passat i el va presentar com a ponent el síndic major, Jaume Amat. Les conclusions del treball, una "fiscalització limitada" de l'OAC, segons ha informat la Sindicatura, inclouen la revisió de l'informe del tancament econòmic i pressupostari i de compliment de la legalitat en l'exercici del 2015.

Quan es van produir les irregularitats dirigia l'OAC Daniel de Alfonso, que va ser destituït pel Parlament el 29 de juny del 2016 després de transcendir les seves converses amb l'aleshores ministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz en el marc de la denominada Operació Catalunya, que pretenia desacreditar líders sobiranistes catalans amb proves fabricades.

Com va revelar aquest diari el juliol del 2016, De Alfonso fins i tot va falsejar el registre d'activitats de l'OAC per camuflar els diversos viatges que va fer a Madrid en relació amb la trama de l'Operació Catalunya. També es coneixien els seus desplaçaments arreu del món a càrrec del pressupost de l'Oficina, amb un cost d'uns 130.000 euros. 

Triennis i complements

L'informe assenyala que De Alfonso va ingressar 49.086 euros en concepte de trienni sense tenir-ne dret "en ser un alt càrrec". El llavors director es va atribuir set triennis generats a l'Administració de Justícia —és jutge— "com si haguessin estat generats a l'OAC".

A més, el director de l'OAC i la seva directora adjunta, Maite Masià, van cobrar un "complement de qualitat de 20.005 i 9.271 euros", respectivament, al qual no tenien dret en tant que eren alts càrrecs. Per acabar-ho d'adobar, De Alfonso i el cap d'Àrea d'Administració, recursos Humans i Pressupostos "es van aplicar percentatges superiors al 5,0% de l'establert en les bases de càlcul del complement de qualitat sense cap justificació".

Despesa no realitzada de 468.122 euros

Quant a la gestió pressupostària, l'informe destaca que les modificacions de crèdit no es van tramitar d'acord amb la normativa. L'OAC va imputar al pressupost de l'exercici del 2015 "despesa no realitzada" per valor de 468.122 euros "que correspon a provisions de despesa per crèdits no consumits". Igualment es posa de manifest en les conclusions de l'informe que l'OAC "no va aplicar mesures de contenció de despesa equivalents a les adoptades per la Generalitat".

També es descriuen irregularitats pel que fa a la contractació de personal. El sistema de provisió de les places de l'oficina —56 dotacions de personal funcionari, laboral o eventual— era de lliure designació. La Sindicatura entén que "el règim de vinculació de les places i el sistema de provisió no s'ajusta a dret". Durant l'exercici del 2015 es va incorporar el personal funcionari "de forma directa, sense cap convocatòria pública per cobrir les places", incomplint la normativa.

Els alts càrrecs de l'OAC no van formular la declaració d'activitats ni la declaració patrimonial i d'interessos. A més, sempre segons l'informe de la Sindicatura, per a la resta de personal, l'OAC tampoc no va facilitar la declaració d'activitats que haurien d'haver formulat, segons la normativa vigent.

El paper de Gimeno 

De Alfonso va ser substituït per Miguel Ángel Gimeno. El nou director es va comprometre davant el Parlament a investigar les possibles irregularitats de l'etapa del seu antecessor —com ara ha posat de manifest l'informe de la Sindicatura de Comptes—. Però, segons fonts internes de l'OAC, "no s'ha fet res", la qual cosa ha contribuït a incrementar el desprestigi d'un organisme que, per definició, hauria de ser exemplar. 

"Ens dediquem a controlar i ho fem pitjor que tothom?", denuncien les fonts consultades per El Nacional, que consideren que Gimeno s'hauria d'haver querellat contra De Alfonso per evitar "el ridícul" en el qual està caient l'Oficina. "Quina credibilitat podem tenir quan el nou director sap el que ha fet malament l'anterior i es queda de braços plegats?", han insistit.