L'oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea gaudeix d'un ampli consens entre la societat catalana. Així ho evidencia l'enquesta òmnibus que ha publicat aquest dijous el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que reflecteix que set de cada 10 catalans ho veuen necessari: un 36% dels enquestats està d'acord que el català sigui oficial al club comunitari i un 33% hi està molt d'acord. Només un 16% ho rebutja (un 11% dels catalans està en desacord, en tant que un 5% afirma estar-hi molt en desacord) i un 15% no es pronuncia al respecte perquè no ho sap o bé no respon. En comparació amb la segona enquesta òmnibus del CEO de l'any 2022, el suport a l'oficialitat de la llengua catalana a la UE ha augmentat nou punts percentuals (abans la xifra de partidaris era del 60%). A més, el percentatge de persones que ho rebutgen ha baixat substancialment: fa un any es remuntava al 26% i ara és només del 16%.

 

La publicació de l'estudi, que ha comptat amb una mostra de 5.028 persones que han contestat a través d'un qüestionari en paper per ser retornat amb un sobre de franqueig prepagat o a través d'un formulari online —forma part de la nova metodologia d'una mostra aleatòria de persones de 16 anys o més del registre de població de Catalunya—, coincideix amb la setmana en què s'ha abordat per primera vegada la qüestió de l'oficialitat en una reunió del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea. El suport al fet que la llengua catalana sigui oficial en el marc europeu és, a més, transversal: el 92% d'entre les persones que tenen el català com a llengua pròpia ho veuen amb bons ulls, el 53% dels castellanoparlants també, i els parlants d'altres llengües, encara més: un 57%.

Només els simpatitzants del PP i Vox refusen l'oficialitat del català a la UE

Si observem les respostes dels enquestats en funció de les seves simpaties polítiques, s'observa que el suport entre les formacions independentistes a l'oficialitat del català a la Unió Europea supera amb escreix el 90%. Els més propers a la CUP són els més favorables (99%), seguits dels de Junts (98%) i Esquerra Republicana (95%). També són elevades les xifres dels simpatitzants dels comuns (un 81% es declara partidari de fer que el català sigui la 25a llengua oficial de la UE) i del PSC, que arriba al 60%. En paral·lel, entre els simpatitzants de Ciutadans, destaca que són més els favorables a aquesta qüestió (50%) que els detractors (34%). Paradoxalment, els que se senten més propers als postulats del Partit Popular i de Vox són els únics que veuen amb recel aquest plantejament: entre els populars, hi ha un 36% que ho avala; xifra que cau al 24% entre els simpatitzants de la formació d'extrema dreta. Un 45% de l'òrbita electoral dels populars hi està en contra i el percentatge s'eleva al 65% entre els de Vox.

 

El català, llengua prioritària per a les classes de les carreres universitàries

Preguntats per quina llengua o llengües creuen que s'haurien d'impartir les classes de les carreres universitàries a Catalunya, un 63% considera que el català ha de ser una de les llengües d'ús en aquest context educatiu. Paral·lelament, un 43% opta per mencionar el castellà; en tant que un 23% fa referència a l'anglès com una de les llengües per a la docència universitària. Ara bé, quan la pregunta demana concretar quina creuen que hauria de ser la llengua més freqüent, de nou és el català el més mencionat: el 53% pensa que les classes a les universitats catalanes haurien de ser, especialment, en català; un 28% creu que hauria de ser el castellà i un 10%, l'anglès.