Abans de Nadal, el Govern va aconseguir tancar un primer acord de pressupostos amb els comuns. Però els números no eren suficients al Parlament i calia un segon grup, el PSC o Junts per Catalunya. Fins que no ho tingués lligat, no volia dur els comptes de la Generalitat a la cambra catalana, encara que fos fora del termini del 31 de desembre, per evitar un nou revés parlamentari. Ara l’acord amb els socialistes ja hi és, ja disposa 74 diputats, i es posa en marxa tota la maquinària legislativa. Quan podrien entrar en vigor? Accelerant al màxim tots els passos, fins a mitjans de març no estarien definitivament aprovats. El procediment està degudament establert al reglament del Parlament.

🔴 Acord pels pressupostos de la Generalitat | DIRECTE


El primer pas perquè arribin al Parlament és que el Govern reuneixi el Consell Executiu per a aprovar el projecte de llei, una reunió extraordinària que tindrà lloc aquest dijous al matí. A partir d’aquí, ja salten a la cambra parlamentària, que reuneix la Mesa i la Junta de Portaveus per a admetre’ls a tràmit. L'òrgan de govern de la cambra també dos períodes d’esmenes: un no inferior als deu dies naturals per a la presentació d’esmenes a la totalitat i un altre no inferior als 20 dies naturals per a la presentació d’esmenes a l’articulat. I un període de set dies perquè tots els consellers compareguin davant les seves respectives comissions per a informar sobre el contingut del pressupost en cada departament.

Un cop finalitzat el termini d’almenys deu dies d’esmenes a la totalitat, el ple pot celebrar el debat a la totalitat. Un membre del Govern defensa el projecte, es produeix el debat amb els grups i es voten conjuntament totes les esmenes. Si aquestes són aprovades, el projecte es dona per rebutjat i es retorna al Govern. Si les esmenes no prosperen, els comptes continuen la seva tramitació parlamentària a les comissions.

En comissió, primer es produeix un debat a la totalitat a les comissions legislatives de les seccions pressupostàries. Si alguna esmena prospera, el president de la comissió ho ha de comunicar al president del Parlament, per sotmetre la ratificació al ple. Si el ple la ratifica, es retorna aquella secció al Govern perquè en presenti una de nova. En cas que cap esmena a la totalitat prosperi, el projecte passa a la comissió d’Hisenda, competent en matèria pressupostària, que ha de debatre i votar les esmenes a l’articulat i elaborar un dictamen. La sessió de la comissió no pot començar abans de mínim dos dies hàbils des de la distribució de les esmenes als grups parlamentaris. Aquest dictamen, un cop aprovat, és el que s’eleva al ple per al debat final. I d’aquí al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) si reben llum verda.

La tramitació dels pressupostos de la Generalitat està degudament establerta, amb uns passos i terminis que no es poden escurçar a diferència d’altres projectes de llei. Fonts parlamentàries assenyalen que, amb la màxima celeritat, es podria arribar a culminar la tramitació en 45 dies, que és el que es va trigar en els comptes del 2022, llavors capitanejats pel conseller Jaume Giró. Van ser admesos per la Mesa el 9 de novembre del 2021 i van ser aprovats definitivament pel ple el 23 de desembre d'aquell mateix any.