Una convocatòria de la Junta de Castella-Lleó per a cambrers i operaris de la neteja ha deixat aclaparats els que hi participaven perquè els han sotmès a unes preguntes per a experts en la Constitució espanyola, segons informa El norte de Castilla. No se sap si és pel constitucionalisme que a Espanya alguns confonen amb l'espanyolisme, que els 18.000 aspirants van haver d'afrontar el que semblava un examen per a advocat de l'Estat.

"Les preguntes eren de l'estil de si els membres de les Corts generals estan lligats per mandat imperatiu, si és atribució de la Junta personar-se davant el Tribunal Constitucional per iniciativa pròpia, si són retribucions diferides les gratificacions per prolongació de jornada laboral, si els ens públics de dret privat han de subjectar la seva actuació al dret privat quan exerceixin potestats públiques, o si l'Estatut d'autonomia de Castella-Lleó cedeix a la comunitat el rendiment de l'Impost Especial sobre productes intermedis", assenyala.

En total eren 384 places per treballar en la neteja, cuines i porteries en residències d'avis, centres juvenils i educatius de la Junta. Als aspirants només se'ls exigia l'acreditació del certificat d'estudis, d'acord amb l'escalafó més baix de l'Administració.