El Ple del Tribunal Constitucional per unanimitat ha inadmès a tràmit l'incident de nul·litat d'actuacions presentat per Jordi Sànchez contra la sentència, dictada per la majoria dels magistrats, que no va admetre per extemporani el recurs d'empara presentat contra la sanció d'un centre penitenciari que li va privar durant 30 dies de passejos i actes recreatius comuns.

La Providència assenyala que és jurisprudència constitucional reiterada que, de conformitat amb els arts. 164.1 CE i 93.1 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, contra les sentències del Tribunal Constitucional no hi ha cap recurs. Per això, no poden ser deixades sense efecte.

El Tribunal argumenta que l'única possibilitat és procedir al seu aclariment o a rectificar errors materials (art. 267.1 LOPJ), que és el que va succeir en aquest cas per mitjà de l'escrit de 4 de juny de 2019 contra el qual el recurrent pretén promoure incident de nul·litat d'actuacions.